Marketing-Rozwój-Jakość

W dniach 22-23 listopada 2023 na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej obędzie się konferencja Marketing-Rozwój-Jakość. Marketing, w jego podstawowej odmianie, odpowiada na potrzeby klientów, a w szerszym kontekście, na problemy współczesnego świata. Poprzez odpowiedzialne działania może przyczyniać się do rozwoju nie tylko przedsiębiorstw, ale także społeczeństw w ujęciu tak lokalnym,...

NAWA Preludium Bis 2

Program ma na celu wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, które związane są z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2. Staże zagraniczne dają doktorantom możliwość zdobycia doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania...

Innovative SMEs – 5. Konkurs (Eurostars-3)

Celem konkursu jest wspieranie projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące badania. W stosunku do innych programów Innovative SMEs wyróżnia konieczność wdrożenia rezultatów projektu w okresie dwóch lat od jego zakończenia. Partnerstwo realizowane w latach 2021-2027.Dofinansowanie w konkursie uzyskać można na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Ukierunkowanie projektów rynkowo...

Kształcenie na potrzeby gospodarki – Umiejętności w szkolnictwie wyższym

Głównym celem konkursu jest wsparcie rozwoju kierunków studiów kształcących przyszłe kadry na potrzeby gospodarki i rynku pracy, a także rozwój kwalifikacji lub kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na kierunku lub kierunkach objętych wsparciem. Zakres tematyczny konkursu obejmować musi: tworzenie nowych lub modyfikację istniejących programów kształcenia we współpracy z...

EUREKA

Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi. Konkurs skierowany jest...

Stypendium Badawcze Humboldta

Program stypendialny Humboldta sponsoruje naukowców z całego świata o ponadprzeciętnych kwalifikacjach i umożliwia prowadzenie własnych badań na różnych etapach kariery we współpracy z gospodarzem w wybranej niemieckiej instytucji badawczej. Wymagania stawiane przed kandydatami: Doświadczeni naukowcy: ukończenie doktoratu w ciągu ostatnich 12 lat, obszerna lista publikacjinaukowych zgodnie z międzynarodowymi standardami; Młodzi...

Wirtualny Instytut Badawczy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jako Podmiot Zarządzający dla programu Wirtualny Instytut Badawczy informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie programu Wirtualny Instytut Badawczy w dziedzinie biotechnologia medyczna. Wirtualny Instytut Badawczy (WIB) to program finansowania badań o wysokim...

PRELUDIUM BIS 5

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM BIS 5, który skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Konkursu ma na celu wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Finansowanie projektów PRELUDIUM BIS 5 wynosi maksymalnie 300 000 zł,...

MAESTRO 15

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 15 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców, które mają na celu realizację pionierskich badań naukowych, również interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Finansowanie obejmuje wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia...

SONATA BIS 13

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs SONATA BIS 13 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W konkursie tym...