ERA-NET CO-FUND ICRAD

Grantodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Adresaci: organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę
Zakończenie naboru wniosków: 15 grudnia, 2021
Kwota dofinansowania: 200 000 euro

Celem inicjatywy ERA-NET ICRAD (International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases) jest utworzenie platformy współpracy pomiędzy instytucjami finansującymi badania naukowe z 20 państw członkowskich oraz stowarzyszonych. Chodzi o prowadzenie wspólnych działań w zakresie badań dotyczących chorób zakaźnych zwierząt.