EUREKA 

Grantodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Adresaci: Wnioskodawca po stronie polskiej: Mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa (MŚP), Grupy podmiotów złożone z: z mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP); z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą jako liderem, z udziałem organizacji badawczej i/albo dużego przedsiębiorcy.
Zakończenie naboru wniosków: 20 października, 2023
Kwota dofinansowania: Maksymalne dofinansowanie dla polskiego wnioskodawcy wynosi: w przypadku grupy podmiotów: 1 500 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie dla każdego podmiotu wchodzącego w skład grupy podmiotów nie może przekroczyć 750 000 PLN; w przypadku MŚP: 750 000 PLN.

Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi.

Finansowanie można przeznaczyć na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Nie ma ograniczeń w zakresie tematycznym projektu.