GFPS-Polska/STYPENDIA DLA POLAKÓW W NIEMCZECH

Grantodawca: Inne
Grantodawca: GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej
Adresaci: Studenci, doktoranci
Zakończenie naboru wniosków: 31 października, 2020
Kwota dofinansowania: 650 euro/msc
Wartość stypendium przyznawanego przez GFPS-Polska obejmuje:
Miesięczne stypendium w wys. 650 euro.
Pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub na kwaterze prywatnej.
Udział w dwóch czterodniowych seminariach (na początku semestru seminarium „DNI MIAST” – integracyjno-powitalne, oraz pod koniec semestru seminarium „FORUM” – podsumowujące pobyt).
Z chwilą immatrykulacji stypendyści GFPS stają się pełnoprawnymi studentami.

O stypendium mogą ubiegać się tylko obywatele polscy, którzy są:
Studentami studiów stacjonarnych (do ukończenia 26 roku życia).
Asystentami bądź słuchaczami studium doktoranckiego (do ukończenia 30 roku życia).

Stypendium naukowo-kulturalne przyznawane przez GFPS-Polska przeznaczone jest dla osób:
• wyróżniających się wynikami w nauce,
• zainteresowaniami oraz ciekawym pomysłem na projekt naukowy,
• gotowych do działania na rzecz zbliżenia między Polską a Niemcami.


Od kandydatów oczekuje się:
• komunikatywnej znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie (poziom minimalny: B1),
• gotowości do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech.
• udokumentowane zarówno swoje zaangażowanie społeczne jak i szczególne osiągnięcia naukowe.
• preferowani są również kandydaci, którzy nie przebywali dotychczas przez dłuższy okres na stypendium za granicą.


Składając wniosek o stypendium kandydatom zaleca się wskazanie trzech ośrodków akademickich, w których chcieliby studiować. Stypendysta GFPS z reguły staje się studentem danego uniwersytetu goszczącego jako wolny słuchacz (ang. free mover). Możliwość zapewnienia miejsca na wybranym przez kandydata uniwersytecie jest z reguły determinowana tym, czy wybrany uniwersytet prowadzi program podobny do free mover.

Stypendyści GFPS mogą studiować w takich miastach jak: Akwizgran, Bayreuth, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Brema, Chemnitz, Drezno, Düsseldorf, Erlangen, Essen, Frankfurt nad Menem, Frankfurt nad Odrą, Fryburg, Greifswald, Getynga, Hamburg, Hanower, Heidelberg, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kolonia, Konstancja, Kornheim, Lipsk, Lüneburg, Magdeburg, Mainz, Marburg, Moguncja, Monaster, Monachium, Oldenburg, Osnabrück, Pasawa, Poczdam, Ratyzbona, Tybinga i Weimar.

Kwalifikacja na stypendia przeprowadzana jest dwa razy w roku, wiosną (na semestr zimowy) i jesienią (na semestr letni).

Procedura kwalifikacyjna składa się z dwóch etapów.

1. Komisja Stypendialna GFPS dokonuje oceny nadesłanych wniosków.
2. Rozmowy kwalifikacyjnej.

Kryteria oceny:

Projekt naukowy– 20% oceny,
List motywacyjny – 20% oceny,
Zaangażowanie społeczne – 15% oceny,
Średnia ocen ze studiów – 15% oceny,
Opinie pracowników naukowych – 15% oceny,
Znajomość języka niemieckiego – 15% oceny.


Drugi etap rekrutacji ma pomóc Komisji Stypendialnej zweryfikować znajomość języka niemieckiego i motywy kandydata, którymi się kieruje starając się o stypendium zagraniczne, ale również lepiej poznać kandydata oraz jego plany naukowe.