Granty Interwencyjne NAWA 

Grantodawca: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Adresaci: Podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 u.p.s.w.n.; przy czym inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 u.p.s.w.n., mogą występować o finansowanie pod warunkiem, że posiadają kategorię naukową.
Zakończenie naboru wniosków: 15 listopada, 2023
Kwota dofinansowania: Kwota dofinansowania przeznaczona na realizację Projektu ze strony Agencji może wynieść maksymalnie 300 000 (trzysta tysięcy) zł.

Realizacja projektów w ramach Grantów Interwencyjnych ma na celu umożliwienie naukowcom zdobycie nowej wiedzy, badanie skutków oraz znaczenia ekstremalnego i naukowo ważnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu, lub opracowanie rozwiązania dla wywołanego przez nie problemu.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 1 września do 15 listopada 2023 roku do godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa) lub do wyczerpania alokacji. W chwili wyczerpania alokacji Nabór zostanie zamknięty w Systemie teleinformatycznym Agencji a stosowny komunikat zostanie opublikowany na stronie internetowej Agencji.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej.