II konkurs Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Grantodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Adresaci: Przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, inne podmioty (niebędące jednostką naukową ani przedsiębiorcą), posiadające zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu rozumianej dla tych podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, jak również posiadający zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych, mogący występować w konkursie i działać w ramach konsorcjum
Zakończenie naboru wniosków: 31 października, 2023
Kwota dofinansowania: Finansowanie realizacji projektu będzie miało formę dofinansowania udzielanego przez NCBR. Minimalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 25 mln zł.

Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

Cele szczegółowe to:

  1. Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).
  2. Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.
  3. Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

Możliwe do wyboru są poniższe tematy do realizacji w ramach projektu:

1. Obszar tematyczny: Woda w środowisku: bioróżnorodność/ bioproduktywność

Temat: T.1.1 Opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.

2. Obszar tematyczny: Woda w mieście

Temat: T.1.2 Retencja w systemach kanalizacji ogólnospławnej.

Temat: T.1.3 Retencja w sieciach kanalizacji deszczowej.

3. Obszar tematyczny: Żegluga śródlądowa

Temat: T.1.5 Projekt w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.

Temat: T.1.6 Projekt w postaci demonstratora polegający na zaplanowaniu węzła wodnego w konkretnym mieście leżącym nad drogą wodną o szczególnym znaczeniu transportowym.

Składanie wniosków możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu LSI.