NAWA Preludium Bis 2

Grantodawca: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Adresaci: Doktoranci
Zakończenie naboru wniosków: 10 grudnia, 2025
Kwota dofinansowania: Całkowita alokacja na nabór wynosi 12 000 000 PLN.

Program ma na celu wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, które związane są z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2.

Staże zagraniczne dają doktorantom możliwość zdobycia doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 2 Narodowego Centrum Nauki.

W ramach Programu można podejmować działania polegające na:

1.           prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;

2.           pozyskaniu materiałów do publikacji naukowej;

3.           odbyciu stażu doktorskiego;

4.           realizacji części kształcenia;

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – innych formach aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Program otwarty jest dla wszystkich dziedzin naukowych, nie wprowadzono również ograniczenia wiekowego wnioskodawcy.

Wnioski składać można jedynie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji