Polskie Powroty NAWA 2023

Grantodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Adresaci: Podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 u.p.s.w.n.; przy czym „inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły”, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 u.p.s.w.n., pod warunkiem, że posiadają kategorię naukową, a których projekty zostały zakwalifikowane przez NAWA i NCBR do finansowania w ramach Programu i zawierają komponent aplikacyjny.
Zakończenie naboru wniosków: 31 sierpnia, 2023
Kwota dofinansowania: Alokacja środków w konkursie wynosi 2 000 000 zł.

Program Polskie Powroty NAWA 2023 ma na celu umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Jednym z elementów Programu jest komponent aplikacyjny finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dofinansowanie obejmuje realizację badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Nie ma ograniczeń tematycznych, konkurs otwarty jest nas wszystkie dziedziny nauki.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej na stronie NAWA.