Sonata Bis 13

Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki
Adresaci: Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Zakończenie naboru wniosków: 15 września, 2023
Kwota dofinansowania: Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs SONATA BIS 13 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Termin składania wniosków mija 15 września do godziny 16:00.

Więcej informacji znają Państwo na stronie internetowej dostępnej tutaj.