Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze – Niemcy

Grantodawca: Inne
Grantodawca: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
Adresaci: Doktoranci oraz młodzi naukowcy
Zakończenie naboru wniosków: 16 listopada, 2020
Kwota dofinansowania: 1.200 EUR miesięcznie (doktoranci, doktorzy) / dodatkowe świadczenia

Stypendia umożliwiają przede wszystkim doktorantom i młodym naukowcom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce (lub już go ukończyli),
przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech.