Stypendia na pobyty badawcze – studia doktoranckie w ramach polsko-niemieckiej opieki naukowej

Grantodawca: Inne
Grantodawca: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
Adresaci: Doktoranci/przyszli doktoranci
Zakończenie naboru wniosków: 16 listopada, 2020
Kwota dofinansowania: 1.200 EUR miesięcznie / dodatkowe świadczenia. Dodatek do kosztów podróży i pobytu dla opiekunów naukowych z Polski i Niemiec.
Więcej informacji: Początek stypendium od 1 października 2021.

Wariant A: Program skierowany jest do doktorantów, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce we współpracy z niemieckim opiekunem naukowym. W projekt badawczy, realizowany na polskiej uczelni, wkomponowanych jest kilka krótszych lub jeden dłuższy pobyt badawczy w Niemczech, prowadzony pod okiem niemieckiego opiekuna naukowego.


Wariant B: Program skierowany jest do doktorantów, którzy realizują studia doktoranckie w trybie cotutelle. Prace nad doktoratem prowadzone
są zarówno na polskiej jak i niemieckiej uczelni. Po ukończeniu studiów uczelnie przyznają z reguły wspólny tytuł naukowy doktora. Pobyt stypendialny może zostać rozłożony na kilka krótszych pobytów badawczych w Niemczech.