Stypendia roczne na pobyty badawcze – Niemcy

Grantodawca: Inne
Grantodawca: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
Adresaci: Doktoranci
Zakończenie naboru wniosków: 16 listopada, 2020
Kwota dofinansowania: 1.200 EUR miesięcznie (doktoranci, doktorzy) / dodatkowe świadczenia

Stypendia umożliwiają doktorantom, którzy chcą ukończyć doktorat
w Polsce, przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich
uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych
w Niemczech.