Dyskursy polityczne w Polsce i w Czechach

Data konferencji: 2020-11-23
Data nadsyłania abstraktów: 31 października, 2020
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Pracownia Retoryki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Katedra Studiów Środkowoeuropejskich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze
Opłata konferencji: -
Publikacja pokonferencyjna: Recenzowana monografia będzie miała postać elektroniczną w wolnym dostępie i ukaże się w wydawnictwie Uniwersytetu Warszawskiego. Teksty mogą być w języku polskim lub czeskim.

Pracownia Retoryki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Katedra Studiów Środkowoeuropejskich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Dyskursy polityczne w Polsce i Czechach po roku 1989: gatunki, strategie komunikacyjne, wizerunki medialne, która odbędzie się 23-24 listopada 2020 roku w formie spotkania online.

Pomysł na międzynarodową konferencję jest efektem wspólnych prac badaczy reprezentujących wymienione instytucje nad zagadnieniem dyskursów przedwyborczych w obu krajach. Temat różnic i podobieństw w sposobie działań komunikacyjnych w kręgach środowisk politycznych polskich i czeskich okazał się na tyle interesujący poznawczo, że zdecydowano się zaprosić do dyskusji także innych badaczy, którym bliskie są zagadnienia nie tylko analizy działań przedwyborczych, ale także szerzej rozumianych dyskursów politycznych w perspektywie porównawczej.

Celem konferencji jest dyskusja nad zagadnieniami związanymi z komunikowaniem politycznym w Polsce i w Czechach, wyodrębnienie różnic i podobieństw w obyczajach przedwyborczych środowisk polityczno-medialnych w obydwu krajach, jak również zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w sposobie angażowania się obywateli w procesy decyzyjne i właściwości komunikowania na linii politycy – obywatele. Szczególnie interesujące w tym kontekście są zagadnienia gatunków komunikacji publicznej, wizerunków medialnych polityków i strategii komunikowania w ciągu ponad trzydziestu lat przemian demokratycznych.

Zależy nam na ujęciu porównawczym badanych zjawisk zarówno w wymiarze diachronicznym, jak i synchronicznym. Preferujemy perspektywę interdyscyplinarną, w której kwestie komunikowania politycznego będą analizowane z perspektywy krytyki dyskursu, krytyki retorycznej, metod językoznawczych, politologicznych i marketingowych.

Okres ostatnich trzydziestu lat przemian demokratycznych w obydwu krajach to czas zróżnicowany zarówno pod względem dominujących doktryn politycznych, ideologii społecznych, jak i standardów medialno-komunikacyjnych. W tym obszarze możliwy jest zatem szeroki zasób tematów do badania. Proponujemy następujące zagadnienia do dyskusji:

• komunikowanie przedwyborcze okresu transformacji w Polsce i w Czechach
• retoryka i polityka w Polsce i w Czechach
• mówcy, przywódcy, symbole w dyskursie politycznym
• oblicza propagandy w czeskiej i polskiej komunikacji publicznej
• przemiany gatunków przedwyborczych: debata, spot reklamowy, slogan wyborczy, billboard (plakat polityczny), lista wyborcza, konferencja prasowa, konwencja wyborcza
• okres ostatnich wyborów w obydwu krajach: nowe gatunki w nowych mediach (mem tweet, blog, strona WWW, gatunki na kanale YouTube, gatunki w mediach społecznościowych)
• kampanie w mediach społecznościowych w Polsce i w Czechach
• wizerunki polityków w mediach
• Internet w dyskursie przedwyborczym

Lista ta nie wyczerpuje możliwych asocjacji badawczych, stanowi jedynie inspirację do indywidualnych poszukiwań w zakreślonym obszarze. Zachęcamy Państwa do twórczych uzupełnień i przekształceń przedstawionego zbioru tematów.

Komitet Organizacyjny

Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca (UW)
Dr Renata Rusin Dybalska (UK)
Dr Agnieszka Szurek (UW)
Dr Ewa Modrzejewska (UW)
Mgr Tomasz Rawski (UW) – sekretarz tomasz.rawski@student.uw.edu.pl

Patronat

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze
Polskie Towarzystwo Retoryczne

Partnerzy projektu

Instytut Polski w Pradze
Czeskie Centrum w Warszawie

Rejestracja i terminy

Propozycje referatów należy nadesłać, wypełniając formularz rejestracyjny: https://forms.gle/fgUsVTnXKMgWQHGn7

Kalendarium

  • Do 31.10.2020 Zgłoszenie propozycji tematu referatu (Wystąpienie max.15 min.) poprzez formularz rejestracyjny
  • Do 05.11.2020 Decyzja o przyjęciu referatów.
  • Do 15.11.2020 Przesłanie prezentacji multimedialnej lub abstraktu wystąpienia, jeśli uczestnik zdecyduje się na formę bez prezentacji (max. 2 tys słów)
  • Do 31.01.2021 Przesłanie tekstu do publikacji. O opublikowaniu tekstu w monografii decydować będą pozytywne recenzje.

Recenzowana monografia będzie miała postać elektroniczną w wolnym dostępie i ukaże się w wydawnictwie Uniwersytetu Warszawskiego. Teksty mogą być w języku polskim lub czeskim.
Możliwe i wskazane będzie włączenie do artykułów materiałów multimedialnych na prawach cytatu (zdjęcia, linki do nagrań audio i wideo).

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo, medioznawstwo, retoryka, politologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych