GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA W DOBIE KRYZYSU

Data konferencji: 2020-12-03
Miejsce konferencji: ONLINE
Organizator: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Opłata konferencji: bezpłatny
Publikacja pokonferencyjna: Możliwość publikacji w Zeszycie Naukowym SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej

Konferencja będzie stanowić forum debaty środowiska naukowego z kraju i zagranicy na temat implikacji zjawisk i procesów kryzysowych dla gospodarki żywnościowej i rozwoju obszarów wiejskich oraz rozwiązań instytucjonalnych skierowanych na ich przeciwdziałanie i łagodzenie.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

  1. Mechanizmy powstawania i skutki kryzysów w ujęciu teoretycznym
  2. Doświadczenia kryzysowe gospodarki narodowej i międzynarodowej
  3. Polityki publiczne (makroekonomiczne, społeczne, handlowe, rolne itp.) wobec wstrząsów i wysokiej niepewności społeczno-gospodarczej
  4. Konsekwencje kryzysów (COVID-19, klimatycznego, żywnościowego i innych) dla podmiotów sektora rolno-żywnościowego
  5. Wpływ zdarzeń kryzysowych na rynki czynników wytwórczych (pracy, ziemi, kapitału)
  6. Rynek żywności oraz bezpieczeństwo żywnościowe w obliczu kryzysu
  7. Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w warunkach kryzysowych
Dyscyplina naukowa: Ekonomia, Finanse, Organizacja i Zarządznie, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Ekologia i Ochrona Przyrody, Rolnictwo i leśnictwo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk rolniczych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych