II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne problemy prawa i ekonomii”

Data konferencji: 2022-11-26
Data nadsyłania abstraktów: 15 listopada, 2022
Miejsce konferencji: Online - MS Teams
Organizator: Center For American Studies i Center For European Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Opłata konferencji: 115
Publikacja pokonferencyjna: Tak

Szanowni Państwo!

Center For American Studies i Center For European Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne problemy prawa i ekonomii”.

➡️KIEDY?

Konferencja odbędzie się w sobotę 26 listopada 2022 między 9.00 a 17.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość Konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia Konferencji także na niedzielę 27 listopada 2022.

➡️CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Założeniem konferencji jest omówienie aktualnych zagadnień z zakresu prawa i ekonomii.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• prawne i społeczno-gospodarcze konsekwencje inwazji Rosji na Ukrainę
• globalizacja – jej konsekwencje i aktualne trendy
• gospodarcze skutki pandemii COVID-19
• recesja i spowolnienie gospodarcze
• Kraje BRICS oraz wyzwania, które stoją przed wschodzącymi gospodarkami rynkowymi
• polityka pieniężna w XXI wieku
• regulacje sektora bankowego
• globalne ubóstwo i nierówności
• wyczerpywanie się zasobów naturalnych i poszukiwanie nowych źródeł energii
• problemy prawne i ekonomiczne rynków pracy w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych i na świecie
• społeczne, polityczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych, Europie i reszcie świata
• i wiele innych!

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Uwaga: wystąpienia nie muszą mieć charakteru komparatystycznego – prelegenci mogą poruszać zagadnienia dotyczące tylko *jednego* z wybranych obszarów

➡️DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

➡️JĘZYKI KONFERENCJI

Wystąpienia mogą być wygłaszane w następujących językach:
• Ukraiński
• Polski
• Angielski

Stosownie do wyżej wymienionych języków, ułożone zostaną panele (sesje) w ramach konferencji.

➡️KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

• dr Jagoda Dzida (Laboratorium Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
• dr Lilya Kurii (Center For American Studies Ukraine, wcześniej: Chmielnicki Uniwersytet Narodowy)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)

➡️UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE
➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/ojHN8Li3jpWQraKv8

• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 15 listopada 2022 r. (termin ten nie zostanie przedłużony);

• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 19 listopada 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 16 listopada 2022 r.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)

Kroki niezbędne do rejestracji na konferencję przez uczestnika biernego:

• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/Y9S87FfNdJdE4sHt6

• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 20 listopada 2022 r.

Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);

• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;

• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 22 listopada 2022 r. (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty).

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI)
• 115 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową
• 135 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat w wersji tradycyjnej (papierowy) dostarczany pocztą

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Naukowa pt. “Współczesne problemy prawa i ekonomii”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

➡️PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej.

Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

➡️FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT

• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi

• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji

• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów)

• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)

• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia Konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)

• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane WSZYSTKIM uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia Konferencji

• Godzinę wystąpienia w ramach Konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie kongresu)

• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3

➡️PYTANIA
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pana Anatolia Tymchenko na adres: tymchenko@cfasofficial.com.

Do zobaczenia na konferencji!

Dyscyplina naukowa: Nauki społeczne, prawo międzynarodowe, prawo cywilne, ekonomia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych