II Ogólnopolska Konferencja Trójstyk

Data konferencji: 2021-05-28
Miejsce konferencji: online
Organizator: Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Opłata konferencji: http://bit.ly/3pP5wG4
Publikacja pokonferencyjna: Tak: http://bit.ly/3pXFkJz

 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki – Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie odbędzie się w trybie online.

 Celem konferencji jest integracja środowisk związanych z naukami ekonomicznymi oraz nakreślenie wspólnych płaszczyzn do wymiany poglądów
i doświadczeń. Z uwagi na jej główny cel, jakim jest rozwój i wsparcie badań, konferencja wpisuje się w strategię Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konferencja obejmuje obrady plenarne i dyskusje tematyczne z udziałem zaproszonych gości.

Ponadto, w ramach uczestnictwa, istnieje możliwość opublikowania artykułu
w punktowanej monografii oraz punktowanych czasopismach znajdujących się
w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jego prezentacji podczas konferencji. Wydarzeniu będzie towarzyszyć seminarium naukowe wspierające karierę młodych adeptów nauki.

Konferencja skierowana jest głównie do doktorantów i młodych pracowników nauki,a jej głównym celem jest wymiana poglądów, dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem w zakresie własnych badań naukowych. Chcemy stworzyć młodym naukowcom możliwość do zaprezentowania swoich prac badawczych
z zakresu dyscyplin naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii
i finansów.

Konferencja ma stanowić forum wymiany idei, opinii, doświadczeń, naukowych badań
i doniesień, które to umożliwi wytyczenie wspólnego obszaru dla prowadzenia szerokich, interdyscyplinarnych dyskusji pozwalających na łączenie różnych perspektyw. Charakter wydarzenia pozwoli na nawiązanie współpracy naukowej pomiędzy przedstawicielami różnych dziedzin wiedzy. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z najciekawszymi projektami realizowanymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz w innych ośrodkach naukowych.

Pragniemy, aby planowane wydarzenie było miejscem wymiany wiedzy pomiędzy młodymi naukowcami, a także okazją do prowadzonych w przyjemnej atmosferze dyskusji nad problemami naukowymi związanymi z naukami ekonomicznymi, finansami i naukami o zarządzaniu i jakości.

 

FACEBOOK: http://bit.ly/390KEVD

Dyscyplina naukowa: Ekonomia i Finanse, Zarządzanie i Jakość
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych