II Ogólnopolski Kongres Gospodarczy “Prawo handlowe – rynki kapitałowe – bankowść – podatki – finanse”

Data konferencji: 2024-02-03
Data nadsyłania abstraktów: 24 stycznia, 2024
Miejsce konferencji: MS Teams
Organizator: Center For European Studies i Center For American Studies
Opłata konferencji: 139 / 65 PLN
Publikacja pokonferencyjna: TAK / NIE

Szanowni Państwo,

Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskim Kongresie Gospodarczym “Prawo handlowe – rynki kapitałowe – bankowość – podatki – finanse”.

KIEDY?
Kongres odbędzie się w sobotę 3 lutego 2024 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.
Długość kongresu zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia kongresu także na niedzielę 4 lutego 2024.

CZEGO DOTYCZY KONGRES?
Głównym założeniem kongresu jest dyskusja na temat szeroko pojętej problematyki prawa handlowego, bankowości, podatków i finansów publicznych oraz rynków kapitałowych.
Omawianą problematykę podejmiemy zarówno z perspektywy wyzwań współczesnych, jak i doświadczeń historycznych. Wystąpienia dotykać mogą tak Polski i Europy, jak również innych obszarów świata.

PROPONOWANE (PRZYKŁADOWE) OBSZARY TEMATYCZNE:

• Europejskie i światowe systemy podatkowe
• Wyzwania prawa podatkowego i możliwe kierunki zmian
• Raje podatkowe
• Polityki bankowe w dobie post-COVID-19
• Problematyka polskiego, europejskiego i światowego prawa finansowego i bankowego
• Finanse publiczne wobec wyzwań XXI wieku
• Prawa i obowiązki konsumentów na rynku finansowym
• Rynki kapitałowe w Europie i na świecie
• Podatki a regulacje spółek oraz struktur holdingowych
• Rola i znaczenie ładu korporacyjnego w Europie i na świecie
• Problematyka grup spółek i prawa holdingowego
• Fuzje, przejęcia i przekształcenia spółek w prawie polskim i europejskim
• Konsekwencje Brexitu a europejskie rynki finansowe oraz prawo handlowe
• Pojęcie mobilizacji i aktualizacji kapitału na światowych rynkach finansowych
• Poszczególne segmenty rynku finansowego i ich wpływ na gospodarkę światową
• Rola IPO w finansowaniu i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, Europie i na świecie
• i wiele innych!Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w kongresie serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką kongresu osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• adw. dr Valery Loumber (kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Adrian Rycerski (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; Kancelaria SMMLegal) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE:
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika czynnego: Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem:
https://forms.gle/wRNVuXqcHNAfVqzr7

Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 24 stycznia 2024 r.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 25 stycznia 2024 r. Wnieś opłatę za udział w Kongresie na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 27 stycznia 2024 r.

➤UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika biernego: Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/YFfKfEJ9ZsKxKdRk7

Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 27 stycznia 2024 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w kongresie (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 29 stycznia 2024 roku (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem kongresu przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 139 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).

• 169 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 65 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Kongres Gospodarczy”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w kongresie.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w kongresie nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział w kongresie ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w kongresie z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju kongresu) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem kongresu
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia kongresu (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia kongresu
• Godzinę wystąpienia w ramach kongresu określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie kongresu)
• Regulamin kongresu: www.cfasofficial.com/pl/regulamin

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Kongresu, Pana Alexa Statkevych na adres e-mail: statkevych@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy.Do zobaczenia na Kongres!

________________________________
CENTER FOR AMERICAN STUDIES – O NAS

CENTER FOR AMERICAN STUDIES jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

CENTER FOR AMERICAN STUDIES prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.

Dyscyplina naukowa: Ekonomia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych