II OKN Perspektywy prawa rodzinnego i spadkowego wobec zmian

Data konferencji: 2020-10-23
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Zespół Prawa Rodzinnego i Spadkowego działający w ramach Katedry Prawa i Postępowania Cywilnego UMK
Opłata konferencji: Brak opłat
Publikacja pokonferencyjna: Tak
W ostatnim czasie polskie prawo rodzinne i spadkowe „budzi się” po kilkudziesięciu latach hibernacji. Ustalanie pochodzenia dziecka, opieka naprzemienna, deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej, zrzeczenie się prawa do zachowku, termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku, zarząd sukcesyjny, porządek dziedziczenia ustawowego, odpowiedzialność za długi, darowizna mortis causa to tylko niektóre problemy, których rozwiązania podjął się prawodawca albo organy stosujące prawo. Wprowadzane zmiany ustawowe, podejmowane przez judykaturę rozstrzygnięcia oraz zgłaszane przez doktrynę wnioski de lege lata i de lege ferenda nie zawsze mogą być oceniane jednoznacznie. Skłania to do kontynuowania dyskusji w ramach kolejnej już edycji konferencji.

W zamierzeniu Organizatorów konferencja składać się będzie z dwóch części. Podczas pierwszej głos zabiorą zaproszeni goście, wśród których nie zabraknie uznanych teoretyków i praktyków – specjalistów prawa rodzinnego i spadkowego. Do udziału w drugiej części zaproszeni są studenci i doktoranci reprezentujący polskie ośrodki uniwersyteckie.

Złożone przez uczestników referaty – po uzyskaniu pozytywnej recenzji – zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej, która ukaże się nakładem renomowanego Wydawnictwa Naukowego UMK.
Dyscyplina naukowa: NAUKI PRAWNE, PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych