III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Multikulturalizm, prawa mniejszości i prawa kobiet”

Data konferencji: 2023-05-06
Data nadsyłania abstraktów: 24 kwietnia, 2023
Miejsce konferencji: Online (Microsoft Teams)
Organizator: Center For European Studies i Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Opłata konferencji: 119 PLN
Publikacja pokonferencyjna: Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
Szanowni Państwo!
Center For European Studies i Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. “Multikulturalizm, prawa mniejszości i prawa kobiet”.
➡️KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 6 maja 2023 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.
Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 7 maja 2023.
➡️CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja o prawach kobiet, mniejszościach seksualnych, etnicznych i narodowych, a także multikulturalizmie przez pryzmat nauk społecznych i humanistycznych, takich jak prawo, politologia, socjologia, filozofia, ekonomia, kulturoznawstwo i innych.
Celem konferencji jest m. in. dyskusja na temat praw kobiet oraz zmian w regulacjach prawnych i postawach społecznych względem mniejszości, ich obyczajów i uwarunkowań, a także traktowania i wykorzystywania mniejszości w polityce oraz gospodarce lokalnej i globalnej. Poruszymy także problemy multikulturalizmu, jego szans i najważniejszych zagrożeń. Zachęcamy do przedstawiania propozycji adresowania owych problemów oraz konceptualizowania ich nadchodzących rozwiązań.
Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• nierówności płacowe kobiet
• dyskryminacja prawna osób LGBT
• integracja uchodźców
• problem przemocy wobec kobiet
• wykluczenie społeczne i rodzinne mniejszości seksualnych
• rasizm i homofobia w nowoczesnych społeczeństwach
• związki partnerskie jako alternatywy dla małżeństwa
• aspekty wykluczenia
• uchodźcy a geopolityka
• mniejszości etniczne i narodowe a ruchy na rzecz suwerenności i niepodległości
• Konwencja Stambulska – zalety i kontrowersje
• i wiele innych!
Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.
➡️DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.
➡️KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• dr hab. prof. UJK Joanna Grzela (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Przewodnicząca Komitetu Naukowego.
• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.
➡️UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/KWreSA2cVXh9bHFo7
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 24 kwietnia 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony);
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2023 r.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 25 kwietnia 2023 r.
➤UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem: https://forms.gle/dseEpMUh7Z3yCZge7
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 29 kwietnia 2023 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 2 maja 2023 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem konferencji)
➡️OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 119 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu; zawiera podpis elektroniczny Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. naukowych)
• 149 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa Zarządu PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Multikulturalizm, prawa mniejszości i prawa kobiet”.
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.
➡️PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
➡️FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uniwersytet sugerujemy opłacenie faktury z osobistych środków i uzyskanie następnie od uniwersytetu we własnym zakresie zwrotu.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi.
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.
➡️PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatorki Konferencji, Pani Marty Motuckiej na adres e-mail: motucka@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy.
Do zobaczenia na konferencji!
Dyscyplina naukowa: prawo, kulturoznawstwo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych