III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo cywilne i handlowe. Polska – Europa – świat”

Data konferencji: 2023-08-25
Data nadsyłania abstraktów: 15 sierpnia, 2023
Miejsce konferencji: MS Teams
Organizator: Center For European Studies i Center For American Studies
Opłata konferencji: 129
Publikacja pokonferencyjna: Tak/Nie

Szanowni Państwo!

Center For European Studies i Center For American Studies zapraszają Państwa do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo cywilne i handlowe. Polska – Europa – świat”.

 

KIEDY?
Konferencja odbędzie się w piątek 25 sierpnia 2023 między 16:30 a 20:30 w formie online na platformie Microsoft Teams.

W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na sobotę 26 sierpnia 2023.

 

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat wyzwań współczesnego prawa cywilnego oraz prawa handlowego.

XXI wiek jako okres wzmożonego rozwoju świata cyfrowego, prowadzi do powstawania stosunków prawnych, o których jeszcze w XX w. nie było mowy. Stosunki te bardzo często regulowane są przy pomocy umów nienazwanych. Na Konferencji poruszona zostanie również tematyka klasycznych umów cywilnych.

W ramach Konferencji istotne miejsce będzie miała również tematyka prawa handlowego, które wraz z prawem cywilnym stanowi podstawę kształtowania się współczesnych stosunków gospodarczych. Pomimo bowiem, iż umowy zawierane przez spółki oparte są o postanowienia kodeksu cywilnego, bez norm prawa handlowego niemożliwe stałoby się precyzyjne ustalenie zakresu praw i obowiązków poszczególnych osób mających wpływ na działalność spółek.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• umowy nienazwane;
• rola i znaczenie ładu korporacyjnego w Europie;
• znaczenie gospodarcze umów cywilnoprawnych w zatrudnieniu;
• problematyka grup spółek i prawa holdingowego;
• fuzje, przejęcia i przekształcenia spółek w prawie polskim, europejskim i światowym;
• skutki nieważności umów;
• zmiany w opodatkowaniu spółek;
• niedozwolone postanowienia umowne;
• likwidacja oraz restrukturyzacja spółek.

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• adw. dr Adrian Rycerski (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; kancelaria SMMLegal) – Członek Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (Center For American Studies Ukraine; kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

 

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/jXwLsVdrDUaNea3e7
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 15 sierpnia 2023 r. (termin nie zostanie przedłużony);
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2023 r.Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 16 sierpnia 2023 r.

 

➤UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
•Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem: https://forms.gle/fcr36gA3DtuSnKcG7
•Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 18 sierpnia 2023 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).
•Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej.
•Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2023 r. (będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z harmonogramem konferencji przed uiszczeniem opłaty).

 

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami członków Komitetu Naukowego dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu)
• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członków Komitetu Naukowego PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru

*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Naukowa pt. “Prawo cywilne i handlowe”*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

 


PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione)
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia, sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji)
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe wysyłamy pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na nadchodzące październikowe terminy stypendialne zrobimy co w naszej mocy, by dostarczyć je Państwu szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na nadchodzące październikowe terminy stypendialne zrobimy co w naszej mocy, by dostarczyć je Państwu szybciej.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Konferencji, Panią Yaną Sergej, pod adresem sergej@cfasofficial.com

Do zobaczenia na konferencji!

Dyscyplina naukowa: Filozofia, Ekonomia, Prawo i Administracja
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych