IV Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna Edukacja Równościowa Wyzwania – Potrzeby – Możliwości

Data konferencji: 2021-05-13
Data nadsyłania abstraktów: 30 listopada, 2020
Miejsce konferencji: Słupsk
Organizator: Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku; Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej w Gdyni; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne o/Słupsk
Opłata konferencji: 200-420 zł
Publikacja pokonferencyjna: Monografia naukowa/artykuł w „Ars Inter Culturas” (20 pkt.)

Zapraszamy Państwa do udziału w IV Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej pod tytułem Edukacja Równościowa: Wyzwania – Potrzeby – Możliwości. W ramach tej edycji konferencji pragniemy skupić się na aktualnych problemach, które nadal są wyzwaniem dla edukacji równościowej.

W dyskursie społecznym pojawiają się liczne i niezwykle dynamiczne, spory związane z ustosunkowaniem się do transformacji tradycyjnych norm. Pojęcie „równość” staje się rozmytym hasłem, często używanym jako narzędzie maskujące działania zmierzające do upowszechniania nierówności i dyskryminacji. Z tego też względu, warto zastanowić się, co dziś oznacza równość, wolność, sprawiedliwość, biorąc pod uwagę współczesne przeobrażenia sfery społecznej, politycznej, edukacyjnej, ekologicznej i ekonomicznej. Edukacja równościowa nie odbywa się w próżni. A zatem konieczna jest pogłębiona diagnoza i refleksja pedagogiczna, socjologiczna, antropologiczna, filozoficzna i politologiczna współczesnych uwarunkowań, problemów oraz istniejących i możliwych działań naprawczych w ramach edukacji ku równości.

Jednym z wielu przykładów niezrozumienia i nadinterpretacji są toczące się, od dłuższego czasu w naszym kraju, dyskusje dotyczące norm seksualnych oraz ludzkiej płciowości (w tym biologicznych i psychologicznych komponentów seksualności). Obserwujemy jak wytwarzane są bardzo niebezpieczne skrypty opierające się na dogmatyzmie i stereotypach, czego najlepszym przykładem jest aktualna problematyka edukacji seksualnej w szkole czy podejmowane przez niektóre samorządy uchwały o strefach wolnych od LGBT. Dlatego świadomi faktycznych wyzwań i systemowych potrzeb jakie stoją przed edukacją, bez której nie można przecież oczekiwać równości, pragniemy w dyskusjach zdecydowanie upomnieć się o równościowy – godnościowy jej paradygmat.

Doskonałe diagnozy i opisy trudno dostrzegalnych mechanizmów nastających na godność ludzką, a co za tym idzie na sferę przysługujących człowiekowi praw odnajdujemy w twórczości i rozważaniach Olgi Tokarczuk. W swych książkach Noblistka podejmuje się także tematów związanych z koniecznością ochrony przyrody oraz praw zwierząt, które stanowią przecież nieodłączne i równorzędne elementy ludzkiej rzeczywistości. To jej twórczość, określana jako „przekraczająca granice”, może – w naszym mniemaniu – stanowić doskonałe pole inspiracji dla edukacji równościowej. Dlatego zapraszamy Państwa do wskazywania przykładów w twórczości Olgi Tokarczuka, a także innych Autorek i Autorów.

Planujemy spojrzeć z szerszej perspektywy na wskazane przeobrażenia, dlatego też punktem wyjścia do refleksji uczyniliśmy wartości oraz normy, wyznaczające „granice” naszych zachowań i obyczajów. Chcemy zastanowić się nad statusem i rolą przyjmowanych w dzisiejszym świecie wartości, a także norm – ujawniających się szczególnie w kontekście szeroko rozumianej edukacji równościowej. Odwołujemy się do tych kategorii, ponieważ stanowią one najważniejsze konteksty w życiu każdej i każdego z nas – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. To one fundują rozumienie takich zjawisk jak: stan naszego zdrowia; nasza seksualność; stan otaczającej nas przyrody; dostęp do różnorodnej wiedzy (w tym historycznej, społecznej, przyrodniczej, itd.); dostęp do kultury i technologii; stan nauki i badań naukowych; stan etyczności i rozwoju cywilizacyjnego; stan ekonomii oraz demokracji państwa.

Stawiamy tezę, że to właśnie równość stanowi fundament dla wszelkich wartości oraz norm, które powinny charakteryzować XXI wiek. Równość przejawia się na wiele sposobów – między innymi poprzez równość szans oraz równość dostępu do praw i obowiązków obywatelskich. Równouprawnienie jest wartością oraz jednocześnie normą, gdyż chroni każdą i każdego z nas przed dyskryminowaniem. Ponadto równość jest wartością, a także normą samą w sobie, ponieważ tylko ona gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie szeroko rozumianej państwowości w strukturze demokratycznej. Na tak szerokim fundamencie pragniemy ukazać różnorodność systemów aksjologicznych, normatywnych i ideologicznych oraz ich wpływ na proces kształtowania się idei, a także myśli o równouprawnieniu i procesach antydyskryminacyjnych. Tego typu konteksty można bez wątpienia powiązać ze sposobami percepcji owych zjawisk, a co więcej – mają one znaczenie przy projektowaniu celów i programów edukacji równościowej.

Zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji, dzielenia się wynikami swoich badań i przemyśleniami. Proponujemy, aby nasze spotkanie koncentrowało się wokół następujących zagadnień:

 

1) Edukacja seksualna w polskiej szkole – normy, standardy i oczekiwania;

2) Edukacja równościowa w twórczości Olgi Tokarczuk (i nie tylko);

3) Aksjologiczne i normatywne konteksty edukacji równościowej;

4) Narracje ró(w/ż)nościowe w kulturze popularnej;

5) Język jako kategoria opisu i kreowania (nie)równości;

6) Edukacja i integracja dzieci z doświadczeniem migracji, dzieci z mniejszości etnicznych i narodowych oraz ich rodzin;

7) LGBTQ+ w świetle norm, wartości, wyzwań, potrzeb i możliwości organizacji życia społecznego;

8) Metodologiczne wyzwania badań nad edukacją równościową;

9) Polityczne, ekonomiczne i ideologiczne konteksty edukacji równościowej;

10) Edukacja równościowa a normy i wartości humanistyczne, posthumanistyczne, ekologiczne oraz technologiczne w kulturze, sztuce i mass mediach;

11) Ciało/płeć/zdrowie/narodowość/seksualność/religia/niepełnosprawność/ wiek/śmierć w praktykach normatywnych oraz społeczno-kulturowych – a ideały równościowe;

12) Rola edukacji równościowej w budowaniu społeczeństwa demokratyczno- obywatelskiego;

13) Systemy (nie)normatywne i ich wpływ na codzienność.

 

Zaproponowane zagadnienia prosimy traktować jako przykładowe obszary tematyczne. Przewidujemy, że zestaw grup tematycznych i sekcji ostatecznie uzależniony będzie od treści napływających zgłoszeń.

 

Konferencja będzie okazją do wspólnej debaty, a także prezentacji poglądów i wyników badawczych. W ramach naszego wspólnego spotkania przygotujemy dla Państwa: wykłady plenarne i seminaryjne, sekcje tematyczne, sesje posterowe oraz sympozja specjalne. W pierwszym dniu Konferencji na sesji popołudniowej odbędzie się także pod patronatem JM Rektora APSL Jubileusz Prof. dr hab. Lecha Witkowskiego z okazji 45–lecia pracy akademickiej, połączony z wręczeniem księgi przygotowanej na tę okazję. Goście sesji jubileuszowej (autorzy publikacji) jako Goście JM Rektora otrzymają osobny anons organizacyjny.

 

Dyscyplina naukowa: Filozofia, Kulturoznawstwo, Religioznawstwo, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Biologia, Biologia Medyczna, Weterynaria, Automatyka i Robotyka, Biotechnologia, Rolnictwo i leśnictwo, Technologie Informacyjne (IT), Technologia żywności i żywienia, Zdrowie Publiczne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych