IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filozoficzne aspekty literatury

Data konferencji: 2020-10-29
Miejsce konferencji: Lublin
Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Opłata konferencji: 299 zł
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Filozoficzne aspekty literatury” jest realizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Konferencja ma profil humanistyczny. Do udziału organizatorzy zapraszają: studentów, doktorantów i pracowników naukowych (badaczy literatury, kultury, filozofii, a także przedstawicieli innych dziedzin), którzy chcieliby zaprezentować własne rozpoznania dotyczące szeroko pojmowanej obecności filozofii w obrębie literatury.

Proponowany zakres zagadnień:
• literatura jako forma filozoficznej refleksji;
• możliwości i ograniczenia filozofii i literatury w dochodzeniu do prawdy
(narzędzia literatury, narzędzia filozofii);
• „prawdziwość” dzieła literackiego;
• metafizyczność w literaturze;
• filozoficzność dzieła objawiającego sacrum;
• inspiracje filozofią w literaturze;
• filozoficzna interpretacja dzieła literackiego;
• filozoficzne wartościowanie dzieła literackiego;
• strategie filozofowania w literaturze: liryka filozoficzna, esej, tragedia, baśń, powiastka filozoficzna, parabola, apokryf i in.;
• mit w dziele literackim – wymiar filozoficzny;
• wizje historiozoficzne w literaturze;
• etos poety/pisarza, etos filozofa.
Dyscyplina naukowa: FILOZOFIA, HISTORIA, JĘZYKOZNAWSTWO, LITERATUROZNAWSTWO, NAUKI SOCJOLOGICZNE
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych