IV Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa – Analiza polskiego społeczeństwa

Data konferencji: 2020-11-27
Miejsce konferencji: Lublin
Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju - TYGIEL ul. Głowackiego 35/348 20-060 Lublin woj. Lubelskie Telefon: +48 733 933 416
Opłata konferencji: 249 PLN
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Zamysłem Konferencji jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowe uwarunkowania procesów społecznych oraz identyfikacja czynników kreujących zarówno szanse rozwojowe jak i źródła zagrożeń. Celem Konferencji jest próba uchwycenia i opisania zmian, napięć i dylematów dotyczących współczesnego społeczeństwa. Dynamiczny rozwój społeczeństwa powoduje wzajemne przenikanie się wielu dziedzin nauki. Zjawiska globalne wpływają na lokalne życie społeczne i relacje międzyludzkie. Wzrasta świadomość narastających powiązań i zależności, nasilając potrzebę znalezienia sposobów ich zrozumienia, przewidywania i kontrolowania.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich, zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Wydarzenie jest także doskonałą okazją do podjęcia dyskusji nad zmianami społecznymi, jakie obserwujemy we współczesnym świecie, zwróceniem uwagi na aktualne problemy społeczne oraz umożliwienie naukowcom interdyscyplinarnej, naukowej dyskusji. Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają przedstawicieli kierunków społecznych i humanistycznych oraz osób zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką.

Organizatorzy szczególnie zachęcają do pochylenia się nad następującymi kwestiami:

• media i życie publiczne,
• prawo i ekonomia,
• polityka społeczna,
• psychologia i nauki społeczne,
• antropologia i etnografia.

Uczestnicy wydarzenia:

• Pracownicy naukowi,
• Doktoranci i studenci kierunków humanistycznych i społecznych,
• Przedstawiciele instytucji kultury,
• Praktycy zainteresowani zagadnieniami prezentowanymi podczas Konferencji.

Każdy z uczestników może prezentować swoje osiągnięcia w formie:
• Wystąpienia ustnego i/lub,
• Posteru i/lub,
• Rozdziału w monografii naukowej.

I tura rejestracji trwa do 21 maja 2020 r.
II tura rejestracji trwa do 8 października 2020 r.
III tura rejestracji trwa do 5 listopada 2020 r.

Dyscyplina naukowa: NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI, NAUKI PRAWNE, PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, NUKI TEOLOGICZNE
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych