IV Ogólnopolski Kongres Nauk Penalnych pt. “Przestępstwo i kara. Ujęcie interdyscyplinarne”

Data konferencji: 2024-08-17
Data nadsyłania abstraktów: 6 sierpnia, 2024
Miejsce konferencji: Online (MS Teams)
Organizator: Center for European Studies oraz Center for American Studies
Opłata konferencji: 149
Publikacja pokonferencyjna: Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w kongresie nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

Szanowni Państwo,

Center for European Studies oraz Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w IV Ogólnopolskim Kongresie Nauk Penalnych pt. “Przestępstwo i kara. Ujęcie interdyscyplinarne”.

KIEDY?
Kongres odbędzie się w sobotę 17 sierpnia 2024 między 9:00 a 16:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.Długość Kongresu zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia kongresu także na niedzielę 18 sierpnia 2024.

CZEGO DOTYCZY KONGRES?
Głównym założeniem Kongresu jest dyskusja na temat problematyki nauk penalnych w perspektywie powszechnie obowiązującego prawa krajowego (polskiego), zagranicznych porządków prawnych, regulacji międzynarodowych oraz rozważań komparatystycznych i doktrynalnych.Szeroko pojęte nauki penalne obejmują następujące dziedziny wiedzy: prawo karne (materialne, procesowe i wykonawcze), wiktymologię, kryminologię i kryminalistykę oraz psychologię sądową i resocjalizację.
Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Dogmatyka prawa karnego i postępowania karnego
• Osiągnięcia kryminologii, kryminalistyki i wiktymologii polskiej, europejskiej i światowej
• Problemy nauk penalnych w Polsce, Europie i na świecie
• Aktualność sposobów karania w prawie polskim i europejskich porządkach prawnych
• Kara śmierci i inne kary
• Formy popełnienia przestępstwa
• Zmiany w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego
• Kwalifikacja czynu zabronionego
• Społeczny wymiar kary a resocjalizacja przestępców – czy w Polsce cel ten jest realizowany? Jakie rozwiązania stosowane są w innych państwach?
• Medycyna, psychiatria i psychologia sądowa wobec problematyki przestępstwa i kary
• Wyzwania więziennictwa i resocjalizacji
• Historia i rozwój prawa karnego w Polsce, Europie i na świecie
• Orzecznictwo sądów polskich, TSUE, ETPCz w obszarach objętych naukami penalnymiPowyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w Kongresie serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką kongresu osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY:
• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Przewodnicząca Komitetu Naukowego.
• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego.
• dr Jagoda Dzida (Laboratorium Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Valery Loumber (Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles, USA) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American & European Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika czynnego:
Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/eGYcd2NrPuRBnEpf8
Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 6 sierpnia 2024 r. (termin ten nie zostanie przedłuzony).
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 7 sierpnia 2024 r.
Wnieś opłatę za kongres na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 9 sierpnia 2024 r.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika biernego:
Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/wMQJ8hFs2FbL96UDA
Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 9 sierpnia 2024 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w kongresie (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).
Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej.
Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2024 (nie oczekujemy opłaty “w ciemno”; będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z harmonogramem przed uiszczeniem opłaty – harmonogram z pełną listą prelegentów i tytułami ich wystąpień zostanie udostępniony mailowo).

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 149 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 179 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 75 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
Jak zatytułować przelew?Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – IV Ogólnopolski Kongres Nauk Penalnych”.*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w Kongresie.W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w kongresie nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia solo lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorką Konferencji, Panią Martą Motucką, pod adresem motucka@cfasofficial.com
Chętnie pomożemy.
Do zobaczenia!
________________________________
CENTER FOR AMERICAN STUDIES – O NAS

Center for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców

Dyscyplina naukowa: prawo, medycyna sądowa
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych