Konferencja MEEM’23 Media w ekonomii – ekonomia w mediach

Data konferencji: 2023-12-07
Data nadsyłania abstraktów: 15 października, 2023
Miejsce konferencji: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji, Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Sekcja „Język w mediach” Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
Opłata konferencji: 600 zł (540 zł dla członków PTKS)
Publikacja pokonferencyjna: Planowana monografia w języku angielskim i polskim

Konferencja poświęcona jest wyzwaniom wynikającym z relacji świata ekonomii i mediów.

Tłem do rozważań nad synergią mediów i ekonomii są przemiany polityczne, społeczne i cywilizacyjne, w tym transformacja cyfrowa, zagrożenia w cyberprzestrzeni, infodemia, dezinformacja i manipulacja w sferze mediów i komunikacji społecznej. Ponadnarodowy charakter mediów, koncerny multimedialne, zjawisko oligopolu w mediach, rozwój technologii komunikowania, wyzwania związane z selektywnym wyborem informacji, dataizm i kapitalizm inwigilacji – mają wpływ na szeroko rozumiany proces komunikowania i sposoby jego finansowania.

Proponujemy dyskusję wokół następujących, bardziej szczegółowych, obszarów badawczych:

 • Polskie i zagraniczne dyskursy ekonomiczne
 • Dyskursy medialne o ekonomii
 • Reprezentacje medialne świata ekonomii i biznesu – wizerunki, obrazy, narracje
 • Gatunki medialne w dziennikarstwie ekonomicznym
 • Gatunki medialne na usługach biznesu
 • Ekonomia a media formatowane (m.in. regionalne/lokalne, wyznaniowe/religijne)
 • Konkurencyjność produktów medialnych – rywalizacja w polu dziennikarskim i dyskursie rozrywki
 • Pragmatyczne uwarunkowania komunikacji medialnej wokół ekonomii i biznesu
 • BigTech we współczesnej przestrzeni informacyjnej
 • Globalizacja: od makdonaldyzacji w ekonomii do makdonaldyzacji w etyce?
 • Doktryna szoku: medialny i ekonomiczny kontekst pandemii i wojny
 • Finansowanie mediów
 • Ekonomika mediów
 • Reklama w mediach
 • Zarządzanie organizacjami medialnymi
 • Wpływ mediów na działalność gospodarczą
 • Media wobec: rynków finansowych, innowacyjności, edukacji ekonomicznej, integracji europejskiej, rozwoju ekonomicznego regionu
 • Mediatyzacja ekonomii
 • Algorytmizacja, datafikacja i platformizacja mediów w cyfrowej gospodarce
 • Społeczna rola mediów
 • Media a PR
 • Media a komercjalizacja nauki
 • Media w kreowaniu wizerunku: Polski, innych państw (organizmu państwowego), organizacji gospodarczych, regionu
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw medialnych w Polsce i na świecie
 • Dezinformacja i manipulacja w sferze gospodarczej

Tak zakreślone pole naukowych poszukiwań, które – rzecz jasna – pozostaje otwarte na inne zagadnienia, związane z relacjami ekonomia – media i media – ekonomia, pozwoli na dokonanie badawczych namysłów nad istotą i złożonością zjawiska, a w rezultacie przyczyni się do dokonania choćby zarysu diagnozy charakteru współczesnych mediów, zrozumienia ich oraz ekonomicznego oddziaływania.

W ramach konferencji zostanie również zorganizowany panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli sektora biznesu i branży dziennikarskiej dotyczący relacji mediów i ekonomii.

Dyscyplina naukowa: Nauki o komunikacji i mediach
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych