Konferencja “Słowianie, my lubim miasta”

Data konferencji: 2020-10-23
Miejsce konferencji: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Organizator: Koło Naukowe Slawistów UAM przy Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM
Opłata konferencji: Brak opłaty
Publikacja pokonferencyjna: Nie
Do wzięcia udziału w VII studencko-doktoranckiej konferencji naukowej z cyklu „Słowianie, my lubim…” organizatorzy zapraszają studentów/studentki i doktorantów/doktorantki, którzy chcieliby przedstawić efekty własnych studiów, badań, zainteresowań i pasji związanych z krajami słowiańskimi.

Celem konferencji jest przedstawienie zarówno historycznych związków między słowiańskością a miastami, jak i współczesnych miast na słowiańskim obszarze kulturowym. Dziś w miejskich aglomeracjach mieszka najwięcej ludzi w dziejach. Dotyczy to także Słowian. Miasta stały się istotnym elementem ich dziedzictwa. Od początku swojego istnienia były ośrodkami rozwoju myśli intelektualnej, kultury i zmian społeczno-politycznych. Stanowiły centra regionów i państw Słowiańszczyzny. Jak rozwijały się i zmieniały miasta słowiańskie? Jaką funkcję pełniły w słowiańskiej tradycji i kulturach narodowych?

Miasta wywarły niezatarty wpływ na kształt świata, a dziś coraz częściej stają się dominującymi ośrodkami władzy. Z pewną fascynacją możemy obserwować przemianę miejskich ośrodków od średniowiecznych centrów handlu po nowoczesne smart cities. Zmienia się więc także rola i pozycja miast na obszarze Słowiańszczyzny. Pozostają więc one w obszarze zainteresowania różnych badaczy. Mając na uwadze wspomniane aspekty oraz fakt, że badania nad miastami mają interdyscyplinarny charakter organizatorzy proponują następujące pola badawcze:

– Nauka, sztuka i kultura – obraz miasta w literaturze, filmie itp.; miejskie życie kulturalne; przestrzenie kultury; rola miast w kulturach narodowych Słowian; przemiany w widzeniu miasta w kulturze i nauce; urban studies, interdyscyplinarne badania „miejskości”; czy istnieje „słowiańskie” miasto; jedzenie w miejskiej kulturze; świętowanie w mieście

– Tożsamość – kształtowanie się tożsamości miejskiej; tożsamość współczesnych miast; rola miast w kształtowaniu tożsamości narodów słowiańskich; wielokulturowość miasta; miasto a wieś, centrum a prowincja, aglomeracja miejska a region; tradycja mieszczańska; transformacje tożsamości miejskiej; tożsamość lokalna i dziedzictwo jako zasób

– Przestrzeń i pamięć – miejsca pamięci w mieście; przestrzenie wyobrażone; układy urbanistyczne i architektura; planowanie miasta; miasto a pamięć zbiorowa; „niewidzialne” miasto (praktyki codzienności); tradycja w przestrzeni miejskiej; artystyczne ingerencje w przestrzeń; manipulacja pamięcią zbiorową
Społeczeństwo – historyczna rola miast; przemiany społeczne w miastach; ruchy polityczne i społeczne związane z miastami; społeczność miejska dawniej i dziś; mniejszość w przestrzeni miasta; smart cities; „prawo do miasta”; polityki miejskie; promocja miasta; socjologia miasta

– Język – gwary miejskie, języki lokalne; współczesny slang miejski; onomastyka a przestrzeń miejska (np. nazwy ulic, pomników); graffiti, reklamy;
Dyscyplina naukowa: FILOZOFIA, HISTORIA, JĘZYKOZNAWSTWO, LITERATUROZNAWSTWO, NAUKI O KULTURZE I RELIGII, NAUKI O SZTUCE, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, EKONOMIA I FINANSE, GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA, NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE, NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH, NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI, NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI, NAUKI PRAWNE, NAUKI SOCJOLOGICZNE, PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, SZTUKI FILMOWE I TEATRALNE, NAUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych