[NABÓR TEKSTÓW DO MONOGRAFII] “Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna” (Tom III)

Data konferencji: 2022-04-19
Miejsce konferencji: Zoom
Organizator: Center For American Studies
Opłata konferencji: 169 PLN
Publikacja pokonferencyjna: TAK
Wydawnictwo Center For American Studies Publishing Press ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w naborze tekstów do recenzowanej, wieloautorskiej monografii naukowej pt. “Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna” (Tom III) [“American Legal, Political & Economic Thought” (Volume III)].
Monografia stanowi trzeci tom serii poświęconej tematyce amerykańskiej myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej wydawanej przez zespół redakcyjny pod kierownictwem prof. UAM dr. hab. Michała Urbańczyka, eksperta z zakresu prawa amerykańskiego i amerykańskiej myśli polityczno-prawnej oraz orędownika badań prowadzonych przez młodych naukowców.
Nabory do kolejnych tomów serii będą odbywać się w regularnych rocznych odstępach.
𝐓𝐄𝐌𝐀𝐓𝐘𝐊𝐀 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐆𝐑𝐀𝐅𝐈𝐈 𝐖𝐈𝐄𝐋𝐎𝐀𝐔𝐓𝐎𝐑𝐒𝐊𝐈𝐄𝐉
Celem monografii jest kompleksowe przedstawienie amerykańskiej myśli politycznej, ekonomicznej i prawnej, tak w perspektywie współczesnej, jak i historycznej.
Autorzy tekstów (rozdziałów monografii) podejmować mogą ową tematyką przy użyciu dowolnych metod badawczych (analitycznej, hermeneutycznej, historycznej, komparatystycznej, etc.).
Co istotne, teksty mogą przybierać formę analiz teoretycznych, jak i opracowań o charakterze praktyczno-empirycznym.
𝐏𝐫𝐳𝐲𝐤ł𝐚𝐝𝐨𝐰𝐞 𝐨𝐛𝐬𝐳𝐚𝐫𝐲 𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞:
• historia, założenia i funkcjonowanie amerykańskiego systemu prawnego
• władza wykonawcza, sądownicza i ustawodawcza w amerykańskim ustroju
• wybrane amerykańskie ideologie polityczne
• historia, funkcjonowanie i wybrane instytucje amerykańskiej gospodarki
• orzecznictwo amerykańskiego Sądu Najwyższego i jego interpretacje — kiedyś i dziś (dowolne kazusy).
Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto teksty rozdziałów mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.
Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy prac.
Zachęcamy więc Autorów do podejmowania kontrowersyjnych tematów oraz prezentowania własnych stanowisk. Oryginalne i nietuzinkowe teksty zawsze znajdą uznanie ze strony Redaktorów książki.
𝐃𝐎 𝐊𝐎𝐆𝐎 𝐒𝐊𝐈𝐄𝐑𝐎𝐖𝐀𝐍𝐘 𝐉𝐄𝐒𝐓 𝐍𝐀𝐁Ó𝐑 𝐓𝐄𝐊𝐒𝐓Ó𝐖?
Do publikacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką amerykańskiej myśli politycznej, ekonomicznej i prawnej, a w szczególności studentów, doktorantów oraz doświadczonych pracowników nauki.
𝐊𝐎𝐌𝐈𝐓𝐄𝐓 𝐑𝐄𝐃𝐀𝐊𝐂𝐘𝐉𝐍𝐘 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐆𝐑𝐀𝐅𝐈𝐈
• Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
• Luke Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)
• Rita Halushchenko (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński)
𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒 𝐑𝐄𝐂𝐄𝐍𝐙𝐘𝐉𝐍𝐘 𝐈 𝐄𝐓𝐘𝐊𝐀 𝐖𝐘𝐃𝐀𝐖𝐍𝐈𝐂𝐙𝐀
Wydawnictwo opiera proces recenzowania publikacji o współpracę z zewnętrznymi, obiektywnymi Recenzentami, posiadającymi co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
Wszystkie recenzje odbywają się w trybie double-blind-review, czyli według zasady tzw. podwójnej ślepej recenzji. W myśl tej zasady ani Autorzy, ani Recenzent nie znają swojej tożsamości aż do momentu publikacji monografii.
Etyka wydawnicza i proces recenzyjny są szczegółowo opisane na stronie internetowej Center For American Studies Publishing Press: https://www.cfasofficial.com/pl/etyka-i-recenzja.
𝐖𝐘𝐌𝐎𝐆𝐈 𝐄𝐃𝐘𝐓𝐎𝐑𝐒𝐊𝐈𝐄 – 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐑𝐔𝐊𝐂𝐉𝐀
Instrukcja edytorska znajduje się na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem: https://www.cfasofficial.com/pl/instrukcja-edytorska.
Prosimy o ścisłe podążanie za wymogami zawartymi w części nr 2 Instrukcji pt. “Publikacja rozdziału (artykułu) w monografii wieloautorskiej”.
Dopuszczalna długość tekstów (rozdziałów) to 20,000-30,000 znaków (wraz ze spacjami i z przypisami).
𝐉Ę𝐙𝐘𝐊 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐈
Akceptujemy teksty w języku polskim lub angielskim.
W Center For American Studies Publishing Press korekty tekstów anglojęzycznych dokonują wyłącznie wysoko wykwalifikowani native speakerzy języka angielskiego (absolwenci prestiżowych amerykańskich, kanadyjskich, brytyjskich i australijskich uniwersytetów), posiadający doświadczenie w dyscyplinie naukowej w której napisany jest tekst.
𝐉𝐀𝐊 𝐙𝐆Ł𝐎𝐒𝐈Ć 𝐒𝐖Ó𝐉 𝐓𝐄𝐊𝐒𝐓 (𝐑𝐎𝐙𝐃𝐙𝐈𝐀Ł) 𝐃𝐎 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐈?
1. Do dnia 20 czerwca 2022 przygotuj abstrakt (streszczenie) swojego tekstu o długości 200-300 słów i wyślij go na adres haluschenko@cfasofficial.com. W ciągu 3 dni otrzymasz informację zwrotną czy temat Twojego tekstu został zaakceptowany.
2. Do dnia 20 września 2022 przygotuj następujące dokumenty:
(1) tekst rozdziału o długości 20-30 tysięcy znaków (wraz ze spacjami i przypisami) w formacie Word (font: Times New Roman; rozmiar: 12; interlinia: 1.5);
(2) abstrakt/streszczenie tekstu o długości 200-300 słów w wersji polskiej (format Word) oraz 3-7 słów kluczowych;
(3) abstrakt/streszczenie tekstu o długości 200-300 słów w wersji angielskiej (format Word) oraz 3-7 słów kluczowych;
(4) notka biograficzna (biogram) o Autorze w języku angielskim (maks. 5 zdań);
(5) notka biograficzna (biogram) o Autorze w języku polskim (maks. 5 zdań);
(6) numer ORCID (wyrobienie go na stronie https://orcid.org jest darmowe, zajmuje ok. 5 minut i przyda się Państwu także na przyszłość);
(7) podpisana własnoręcznie przez Autora umowa wydawnicza (skan w PDF) (wzór pobierz stąd: shorturl.at/vFYZ2);
(8.). podpisane własnoręcznie przez Autora oświadczenie, że tekst nie został złożony do publikacji w żadnym innym wydawnictwie (skan w PDF) (wzór pobierz stąd: shorturl.at/vFYZ2);
(9) dane do faktury (krok opcjonalny);
(10) potwierdzenie przelewu z opłatą publikacyjną;
i wypełnij formularz Google (wraz z załącznikami) dostępny pod poniższym linkiem: https://forms.gle/MHK8CZgVqXCjdRpP7
Wykonanie powyższych kroków i wniesienie opłaty publikacyjnej do dnia 20 września 2022 jest warunkiem przystąpienia do procedury wydawniczej.
Wzór oświadczenia i umowy z punktów (7) i (8.). znajduje się tutaj: shorturl.at/vFYZ2.
𝐊𝐎𝐒𝐙𝐓 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐈 𝐑𝐎𝐙𝐃𝐙𝐈𝐀Ł𝐔 𝐖 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐆𝐑𝐀𝐅𝐈𝐈
𝟏𝟔𝟗 𝐏𝐋𝐍 – obejmuje wersję on-line oraz 1 egzemplarz drukowany dla każdego Autora
Uwaga: jeśli w tekście znajdują się jakiekolwiek grafiki (tabele, wykresy, zestawienia, mapy), prosimy doliczyć do opłaty publikacyjnej 50 PLN.
𝐖𝐀Ż𝐍𝐄 𝐓𝐄𝐑𝐌𝐈𝐍𝐘 – 𝐓𝐈𝐌𝐄𝐋𝐈𝐍𝐄
➤ Termin nadsyłania abstraktów (200-300 słów) na adres: 20 czerwca 2022
➤ Termin nadsyłania tekstów: 20 września 2022❗️(uwaga: termin ten nie zostanie przedłużony)
➤ 20-30 września 2022: weryfikacja formalna i merytoryczna nadesłanych tekstów
➤ październik-styczeń 2022: recenzja tekstów
➤ styczeń-luty 2022: skład i korekta tekstów
➤ Planowana data publikacji: marzec 2023
𝐙𝐀𝐒𝐓𝐑𝐙𝐄Ż𝐄𝐍𝐈𝐀
• Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia tekstów zawierających poważne błędy gramatyczne, stylistyczne czy interpunkcyjne
• Zastrzegamy sobie prawo do selekcji nadesłanych tekstów
• Zastrzegamy sobie prawo do ingerencji w treść i format tekstów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia publikacji
• Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ostatecznej daty publikacji
• W razie zebrania dużej ilości tekstów zastrzegamy sobie prawo do wydania więcej niż jednej książki, publikując prace w ramach dwóch (lub większej liczby) tomów
• Gdy wysyłka drukowanego egzemplarza książki ma mieć miejsce za granicę Polski zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Autora kosztami wysyłki
𝐅𝐀𝐐
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT. Co do zasady fakturę VAT wystawiamy dopiero po wniesieniu opłaty publikacyjnej. Wyjątek stanowi sytuacja gdy udział w publikacji opłaca Państwa uniwersytet lub inny podmiot zewnętrzny. Jeśli znajdują się Państwo w tej sytuacji, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy. Sugerujemy samodzielne opłacenie faktury VAT i dokonanie refundacji ze strony uniwersytetu na swoje konto.
• Wniesiona opłata publikacyjna nie podlega zwrotowi (jest bowiem uruchomieniem wykonania usługi wydawniczej)
• Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych egzemplarzy drukowanej wersji monografii. Wiąże się to z dodatkową opłatą 30 zł/egzemplarz oraz 20 zł za wysyłkę każdego dodatkowego egzemplarza. Uprzejmie przypominamy, że jeden egzemplarz autorski wraz z wysyłką wchodzi w zakres Państwa opłaty publikacyjnej i nie wiąże się z dodatkową opłatą.
𝐌𝐀𝐒𝐙 𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie wiadomości do Redaktorki monografii, pani Rity Halushchenko, na adres: haluschenko@cfasofficial.com.
Chętnie Ci pomożemy!
__________________________________
𝐌𝐈𝐒𝐉𝐀 𝐖𝐘𝐃𝐀𝐖𝐍𝐈𝐂𝐙𝐀 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐅𝐎𝐑 𝐀𝐌𝐄𝐑𝐈𝐂𝐀𝐍 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐄𝐒 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐒𝐇𝐈𝐍𝐆 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐒
Publikowanie w monografii wieloautorskiej może powodować spory stres. Zaufaj nam, a przeprowadzimy Cię przez proces publikacyjny od początku do końca tak, że wreszcie będziesz mieć okazję skupić się na tym co naprawdę dla Ciebie ważne – nauce i prowadzeniu badań.
Nasza filozofia działania jest prosta: umożliwić Ci wydanie publikacji w szybkim tempie przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich akademickich standardów.
Dyscyplina naukowa: prawo, ekonomia, polityka
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych