Ogólnopolska Konferencja “Problemy i wyzwania socjologii, resocjalizacji i systemu penitencjarnego”

Data konferencji: 2024-11-09
Data nadsyłania abstraktów: 30 października, 2024
Miejsce konferencji: Online (MS Teams)
Organizator: Center for American Studies
Opłata konferencji: 179 zł
Publikacja pokonferencyjna: możliwa

Szanowni Państwo,

Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. “Problemy i wyzwania socjologii, resocjalizacji i systemu penitencjarnego”.

KIEDY?

Konferencja odbędzie się w piątek 9 listopada 2024 r. między 16:30 a 21:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Dokładna długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na sobotę 10 listopada 2024 r.

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Głównym założeniem Konferencji jest stworzenie platformy do szerokiej i interdyscyplinarnej dyskusji na temat istniejących problemów i przyszłych wyzwań związanych z obszarami socjologii, resocjalizacji i systemu penitencjarnego

Konferencja stanowi platformę do nieskrępowanej wymiany doświadczeń, poglądów i badań pomiędzy młodymi i doświadczonymi naukowcami, profesjonalistami i praktykami.

Przedmiotową problematykę Konferencji podejmiemy zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Uwzględnimy perspektywy współczesne, jak i historyczne. Wystąpienia mogą dotyczyć zagadnień z Polski, Europy i reszty świata.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:

✓ Socjologia małych i dużych grup
✓ Wyzwania społeczne XXI wieku

✓ Reformy systemu penitencjarnego

✓ Resocjalizacja więźniów

✓ Socjologia więzienna

✓ Recydywa

✓ Zmiany społeczne a przestępczość

✓ Kwestie prawne i etyczne

✓ Płeć, wiek i przestępczość

✓ Wsparcie społeczne i rodziny więźniów

✓ Nowe technologie w systemie penitencjarnym

✓ Porównawcza analiza systemów penitencjarnych

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy.

Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

DLA KOGO?

• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.

• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

• prof. UJK dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska (Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Przewodnicząca Komitetu Naukowego.

• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Chmielnicki Uniwersytet Narodowy) – Członek Komitetu Naukowego.

• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.

• adw. dr Valery Loumber (Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American & European Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

 

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE

➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/x1gpe4ngXrt2hCrS8

Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 30 października 2024 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 31 października 2024 r.

Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 3 listopada 2024 r.

➤UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/cEAzkFkd3ZmCpn698

Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 3 listopada 2024 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 5 listopada 2024 r. (nie oczekujemy opłaty “w ciemno”; będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z harmonogramem konferencji przed uiszczeniem opłaty – zostanie on udostępniony mailowo).

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:

• 149 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).

• 179 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)

• 69 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:

„ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Problemy i wyzwania socjologii, resocjalizacji i systemu penitencjarnego”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ

• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).

• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).

• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).

• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji

• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)

• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)

• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)

• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji

• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji

• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies

• Godzinę wystąpienia w ramach kongresu określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)

• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin

PYTANIA?

W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorką Konferencji, panią Fatmą Mejri, pod adresem mejri@cfasofficial.com.

Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia na kongresie!

_______________________________

CENTER FOR AMERICAN STUDIES – O NAS

Center for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.

Dyscyplina naukowa: Socjologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych