Ogólnopolski Kongres Anestezjologii

Data konferencji: 2024-04-06
Data nadsyłania abstraktów: 25 marca, 2024
Miejsce konferencji: Online (MS Teams)
Organizator: Center for Medical Studies wraz z Center for American & European Studies
Opłata konferencji: 139
Publikacja pokonferencyjna: Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

Szanowni Państwo,

Center for Medical Studies wraz z Center for American & European Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Anestezjologii.

KIEDY?
Kongres odbędzie się w sobotę 6 kwietnia 2024 między 9.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.Dokładna długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 7 kwietnia 2024.

CZEGO DOTYCZY KONGRES?
Głównym założeniem kongresu jest dyskusja na temat osiągnięć, problem i wyzwań anestezjologii – specjalności lekarskiej zajmującej się przygotowaniem chorego do operacji, przeprowadzeniem oraz kontrolą znieczulenia.Kongres stanowi platformę wymiany wiedzy pomiędzy młodymi i doświadczonymi lekarzami i członkami personelu medycznego zajmującymi się zawodowo i naukowo anestezjologią w atmosferze nieskrępowanej i wielopłaszczyznowej wymiany wiedzy.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Przygotowanie pacjenta do znieczulenia i operacji
• Intensywna terapia – niewydolność oddechowa i krążeniowa
• Anestezjologia w różnych dziedzinach medycyny zabiegowej
• Intensywna terapia i anestezjologia w neurochirurgii i neurotraumatologii/ginekologii i położnictwie/kardiochirurgii
• Leczenie bólu pooperacyjnego
• Znieczulenie osób w wieku podeszłym i otyłych
• Znieczulenie w chirurgii jednego dnia
• Antybiotykoterapia w anestezjologii i intensywnej terapii
• Podstawy żywienia do- i pozajelitowego
• Intensywna Terapia – zakażenia poszpitalne i sepsa
• Anestezjologia w pediatriiZachęcamy do przedstawiania propozycji adresowania omawianych problemów oraz konceptualizowania ich nadchodzących rozwiązań.Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy.Prezentacje mogą być oparte na badaniach własnych lub cudzych (przeglądzie osiągnięć i literatury), jak również przyjmować formę posterów lub case-studies. Akceptujemy wystąpienia w języku polskim oraz angielskim.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, członków personelu medycznego oraz doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

RADA NAUKOWA CENTER FOR MEDICAL STUDIES
• prof. dr hab. Tomasz Brzozowski (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).
• prof. UM w Łodzi dr hab. Błażej Kmieciak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi).
• dr n. med. Mirosława Dulczewska-Miller (Miroslawa Dulczewska-Miller, M.D., Ph.D. Pediatrics & Dermatology Clinic, Chicago, Illinois, USA).
• dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).
• mgr Marta Motucka (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Kierownik ds. nauki i rozwoju Center for Medical Studies).
• mgr Łukasz Darby Bartosik (Dyrektor zarządzający Center for Medical Studies i Prezes Center For American & European Studies).

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
Zamieść abstrakt (200-300 słów) prezentacji i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/ZwTXBpQDhYZ7RT3CA
Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 25 marca 2024 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 27 marca 2024 r.
Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 29 marca 2024 r.

➤UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/3oPzZoheBVqUrTA4A
Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 29 marca 2024 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).
Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej.
Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 2 kwietnia 2024 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem konferencji – nie oczekujemy “opłaty w ciemno”).

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 139 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. naukowych jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 169 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 69 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. naukowych PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:„ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – ,,Ogólnopolski Kongres Anestezjologii”*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję/firmę) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni (instytucji/firmy) zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię (instytucję/firmę) faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Możliwe jest otrzymanie certyfikatu za współautorstwo badań przez osoby, które nie występują na konferencji, ale aktywnie uczestniczyły w prezentowanych na konferencji badaniach. Warunkiem otrzymania takiego certyfikatu jest (1) uiszczenie przez każdego współautora badań opłaty jak za uczestnictwo czynne, (2) wypełnienie przez każdego współautora badań formularza uczestnictwa czynnego wraz ze wskazaniem pozostałych współautorów oraz (3) przesłanie przez uczestnika prezentującego na konferencji (prelegenta) oświadczenia w formie dokumentowej (e-mail) potwierdzającego imiona i nazwiska nieprezentujących na konferencji współautorów badań oraz ich afiliacje naukowe.
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie/tercecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Organizatora.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatorki Kongresu, Pani Adrianny Sendys na adres e-mail: sendys@cfasofficial.com

Chętnie pomożemy.
Do zobaczenia na Kongresie!
________________________
CENTER FOR MEDICAL STUDIES – O NAS

Center For Medical Studies jest towarzystwem naukowym (organizacją naukowo-badawczą) zrzeszonym w ramach rodziny organizacji europejsko-amerykańskiego towarzystwa naukowego Center for American Studies (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.Organem nadzorującym działalność Center for Medical Studies i Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Center For Medical Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy oraz lekarzy i członków personelu medycznego.

Dyscyplina naukowa: medycyna
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu