Powiększenie i intensyfikacja w kulturze

Data konferencji: 2020-12-11
Data nadsyłania abstraktów: 22 listopada, 2020
Miejsce konferencji: Warszawa (ONLINE)
Organizator: Katedra Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów (Instytut Nauk o Kulturze i Religii, WNH UKSW), Redakcja czasopisma naukowego „Załącznik Kulturoznawczy”
Opłata konferencji: brak
Publikacja pokonferencyjna: Organizatorzy planują przygotowanie – w oparciu o wybrane artykuły – recenzowanej monografii zbiorowej.

Problem skali nie stanowi wyłącznie przedmiotu zainteresowania nauk ścisłych. Rozmiar i kwestia proporcji niewątpliwie odgrywają ważną rolę również w sferze „zarządzania złudzeniami”, toteż trudno przecenić jego wagę dla tych sfer kultury, które z zasady odwołują się do fantazji, czego najoczywistsze dowody stanowią niezliczone mity, podania, legendy i baśnie (by przywołać tylko historie o Gigantach czy Alicję w Krainie Czarów Lewisa Carrolla) oraz wiekopomne powieści, takie jak Gargantua i Pantagruel Rabelais’go i Podróże Guliwera Swifta, czy filmy w rodzaju King Konga The Amazing Colossal Man. Zauważmy ponadto, że od wieków postrzegano różnorodne deformacje i zachwianie zwykłych proporcji  (w tym monstrualność), nie tylko jako wytwór imaginacji i środek artystycznego wyrazu, ale i jako przejaw tyleż bezwzględnej, co intrygującej „zabawy natury”. Z tego źródła jeszcze u progu XX w. chętnie czerpał cyrk, utożsamiany z prostacką rozrywką dla plebsu, ale przeoczeniem byłoby pominięcie pokrewnych tendencji w twórczości wysokoartystycznej. Manipulacje proporcjami (tudzież eksponowanie naturalnego ich zachwiania) od dawna wykorzystuje się jako prostą atrakcję wizualną, służącą nadaniu danemu tekstowi rysu spektakularności. Przywołać by tu można chociażby, masowo reprodukowane w początkach wieku XX, zdjęcia-pocztówki prezentujące klany liliputów. Powodzenie fotografii tego rodzaju tłumaczy się, z jednej strony, powszechnym zaciekawieniem odmiennością i dążeniem do sensacji, z drugiej zaś – irracjonalnym wrażeniem stopienia się reguł „twardej rzeczywistości” z poetyką marzenia sennego, fantastyką czy baśniową cudownością. Do pokrewnych tendencji często odwołują się twórcy współczesnych reklam – a szczególnie efektownie czynią to za pomocą przekształcenia semantycznego zwanego hiperbolą. Trop ten jednak od zawsze stanowił także ulubione narzędzie propagandy…

 

Przykładowe problemy i zagadnienia:

·       formy i funkcje powiększenia/pomniejszenia, multiplikacji, intensyfikacji w twórczości wysokoartystycznej i w kontekstach popkulturowych;

·       przerysowanie jako forma dialogu z tradycją (parodia) i zabieg współdecydujący o estetycznej identyfikacji tekstu (komizm, groteska, absurd);

·       gigantyzm a estetyka wyobraźni (m.in. zagadnienia cudowności, oniryzmu, fantastyki baśniowej i fantastyki grozy);

·       hiperbola jako chwyt perswazyjny (reklama, propaganda polityczna);

·       monumentalizm (m.in. w architekturze) i jego konteksty ideologiczne;

·       „poetyka listy” jako forma gry z „ramą” i sposób tematyzacji nieskończoności (wskazanie na to, „co nas przerasta”, przytłacza, oszałamia) w literaturze oraz sztukach figuratywnych (m.in. retoryka wyliczania, enumeracji, estetyka nadmiaru, katalogi; por. U. Eco Szaleństwo katalogowania);

·       litania jako gatunek wypowiedzi modlitewnej;

·       gradacja, powtórzenie, refren jako figury stylistyczne narracji, m.in. filmowej;

·       specyfika i funkcje zbliżeń (wielkiego planu) w filmach wybranego reżysera;

·       zasady niedostosowania, kumulacji, synestezyjnej percepcji jako uniwersalne „dogmaty” estetyki kiczu (por. A. Moles, Kicz, czyli sztuka szczęścia);

·       giganci i superbohaterowie w (pop)kulturze;

·       efekciarstwo i przejawy dążenia do spektakularności w obszarach życia zbiorowego (np. w mediach);

·       żyć, by osiągnąć „megasatysfakcję”, tj. współczesne wyobrażenia szczęścia, sukcesu i samospełnienia;

 

Organizacja konferencji: Katedra Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów (Instytut Nauk o Kulturze i Religii, WNH UKSW), Redakcja czasopisma naukowego „Załącznik Kulturoznawczy”.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy planują przygotowanie – w oparciu o wybrane artykuły – recenzowanej monografii zbiorowej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w oddzielnym pliku do 22 listopada na adres:

brygida.pawlowska@gmail.com

 

Przewidywany czas na wystąpienie: 15-20 minut. Możliwość przedstawienia prezentacji (wymaga to wcześniejszego zgłoszenia)

 

W zgłoszeniu podajemy:

– imię i nazwisko;

– stopień naukowy i afiliację;

– numer telefonu i adres mailowy;

– adres do korespondencji (dotyczy osób, które wyrażają chęć otrzymania zaświadczenia o udziale w konferencji i/lub upominku książkowego)

– kilkuzdaniowy abstrakt określający problematykę wystąpienia.

 

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego obrady odbędą się w trybie zdalnym. Zaświadczenia o udziale w konferencji oraz upominki książkowe roześlemy pocztą.

Dyscyplina naukowa: Filozofia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Media i Komunikowanie, Architektura i Urbanistyka
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina sztuki