Ślad pokoleń. Żydowskie dziedzictwo kulturowe w Polsce

Data konferencji: 2021-11-04
Data nadsyłania abstraktów: 31 sierpnia, 2021
Miejsce konferencji: Bytom
Organizator: Dział Historii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza Uniwersytetu Gdańskiego
Opłata konferencji: brak
Publikacja pokonferencyjna: Tak, Wydawnictwo "Muzeum Górnośląskie w Bytomiu" znajduje się w wykazie MNiSW, poz. 324, nr 42400.

Dział Historii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Ślad pokoleń. Żydowskie dziedzictwo kulturowe w Polsce”. Konferencja odbędzie się 4 listopada 2021 roku, w gmachu Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przy ulicy Wojciecha Korfantego 34.

Założeniem organizatorów 

Poddanie refleksji dynamiki zmian obecności dziedzictwa żydowskiego w pamięci społecznej, w wymiarach lokalnym i regionalnym, w realiach współczesnej Polski (tj. po roku 1945), a zarazem stworzenie forum do wymiany doświadczeń na temat projektów badawczych, dokumentacyjnych, edukacyjnych oraz społecznych, dotyczących upamiętniania dziedzictwa żydowskiego w Polsce  w momencie, gdy odchodzą ostatni świadkowie II Rzeczypospolitej, II Wojny Światowej i Zagłady. Sproblematyzowaniu zamierzamy poddać zwłaszcza:

1. projekty muzealne /w zakresie prezentacji zasobów, kolekcji muzealnych, wystaw tematycznych oraz konserwacji judaików/,

2. projekty społeczne /w zakresie upamiętnienia gmin żydowskich, postaci, pamięci miejsc czy miejsca, inwentaryzowania cmentarzy żydowskich, działań dokumentujących dziedzictwo czy też pozostałości po dziedzictwie żydowskim i ich archiwizowanie; płaszczyzny działalności stowarzyszeń, towarzystw i fundacji, mających na celu upamiętnianie dziedzictwa/,

3. projekty edukacyjno-informacyjne /w zakresie działań wspierających realizację zadań o charakterze edukacyjnym z przeznaczeniem dla różnych grup wiekowych, tj. prowadzenie stron internetowych, prowadzenie archiwów historii mówionej, realizacja programów studyjnych, mających na celu prezentację miejsc związanych z kulturą żydowską,

4. projekty biblioteczne /w zakresie konserwacji, digitalizacji i upowszechniania zbiorów/.

Intencją niniejszego zamierzenia konferencyjno-wydawniczego będzie analiza przedmiotu i przebiegu konkretnych projektów, tak z perspektywy autorów jak i odbiorców, warunków i trudności w ich realizacji oraz recepcji społecznej tychże. Istotna, z punktu widzenia podejmowanej problematyki, będzie również refleksja w zakresie wpływu oficjalnej polityki historycznej na szczeblach państwowym i lokalnym, a także zmiany w programach nauczania, wprowadzone w ostatnich latach, na formy obecności dziedzictwa żydowskiego w pamięci społecznej – zbiorowej i indywidualnej.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie tematów wraz z krótkim sproblematyzowaniem planowanego wystąpienia (do 500 znaków) w terminie do 31 sierpnia 2020 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru spośród zgłoszonych tematów. Wszyscy zainteresowani otrzymają odpowiedź zwrotną do dnia 31 września 2020 roku.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu planuje wydanie recenzowanej publikacji konferencyjnej i przygotowanie tejże na konferencję. Teksty należy  przesłać na adres organizatorów przed konferencją, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. Konferencja stanowić będzie podsumowanie projektu, a zarazem okazję do wymiany doświadczeń i pogłębionej dyskusji.

Dyscyplina naukowa: Historia, Archeologia, Muzealnictwo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych