VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy Wiara – wyobraźnia – wiedza. Nowe drogi religioznawstwa w XXI wieku

Data konferencji: 2021-05-25
Miejsce konferencji: Wydział Humanistyczny AGH, Kraków
Organizator: Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Opłata konferencji: 430 PLN + 120 PLN (bankiet)
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Pod koniec drugiego dziesięciolecia XXI wieku religia jako przedmiot badań empirycznych i rozważań teoretycznych zajmuje istotne miejsce na mapie współczesnej nauki. Wśród dyscyplin naukowych podejmujących badania nad religią szczególne miejsce przypada religioznawstwu. Jego powołaniem jest dostarczenie narządzi intelektualnych pozwalających zrozumieć lub wyjaśnić funkcjonowanie systemów religijnych w kontekstach społecznych i kulturowych w teraźniejszości i przeszłości.

Współczesne religioznawstwo pozostaje w dialogu z innymi dyscyplinami prowadzącymi badania empiryczne nad zjawiskami religijnymi: antropologią, etnologią, socjologią, historią, psychologią, archeologią, kulturoznawstwem, performatyką, literaturoznawstwem, kognitywistyką, politologią, by wymienić niektóre z nich. Organizatorzy pragną, aby VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy stał się miejscem spotkania i wymiany idei wytworzonych przez naukowców badających zjawiska religijne z różnych perspektyw w ramach paradygmatu nauk humanistycznych i społecznych.

Motywami przewodnimi VI Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego są cztery kluczowe kwestie:

Wiara – wyobraźnia – wiedza

1. Wiara: z faktu, że dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem badawczym i intelektualnym, wypływa szereg pytań badawczych. Jakie mechanizmy psychologiczne, społeczne i kulturowe sprawiają, że ludzie wytwarzają i przekazują wyobrażenia o istnieniu istot lub mocy nadprzyrodzonych? W jaki sposób przekonania religijne kształtują zachowania indywidualne i zbiorowe, zarówno rytualne, jak i codzienne?

2. Wyobraźnia: religia może być kluczową częścią wyobraźni społecznej kształtującej systemy znaczeń i wartości. W jaki sposób wyobrażenia religijne wpływają na praktyki społeczne, definiowanie przynależności i tożsamości oraz wizje przeszłości i przyszłości?

3. Wiedza: refleksja nad religią to także stawianie pytań wyłaniających się stopniowo wraz z rozwojem nauki i technologii. Z kognitywistycznego punktu widzenia ważne jest na przykład pytanie, jakie miejsce zajmują wyobrażenia religijne, wytworzone w ramach dyskursu, który przypisuje sobie nie-ludzkie pochodzenie, w ludzkich schematach poznawczych. Problematyką nową, na którą chcemy położyć nacisk, jest 4. transfer religia – technologia. Wejście ludzkości w dobę algorytmów, komputerów kwantowych i Virtual Reality nieodwracalnie zmieniło każdy obszar życia. Zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób wpłynęło ono na religię w aspekcie instytucjonalnym, egzystencjalnym i poznawczym?

Celem konferencji jest lepsze zrozumienie zjawisk religijnych w kontekstach społecznych i kulturowych. Pragniemy również przypomnieć, że zgodnie z deklaracją International Association for the History of Religion podzielaną przez Polskie Towarzystwo Religioznawcze, celem organizacji jest „promowanie (…) krytycznych, analitycznych i między-kulturowych badań nad religią w przeszłości i teraźniejszości. Kongres nie jest zatem forum dla wystąpień o charakterze konfesyjnym i apologetycznym.

Wystąpienia kongresowe będą się odbywały w języku polskim lub angielskim.

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania zarówno indywidualnych referatów, jak i propozycji paneli. Zgłoszenie powinno zawierać tytuł oraz krótki abstrakt (do 250 słów), nazwisko i afiliację autora. Zgłoszenie panelu powinno zawierać listę wszystkich uczestników (od 4 do 5) wraz z abstraktami i informacją na temat afiliacji przewodniczącego panelu i jego uczestników.
Dyscyplina naukowa: ARCHEOLOGIA, FILOZOFIA, HISTORIA, JĘZYKOZNAWSTWO, LITERATUROZNAWSTWO, NAUKI O KULTURZE I RELIGII, NAUKI O SZTUCE, NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH, NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI, NAUKI PRAWNE, NAUKI SOCJOLOGICZNE, PEDAGOGIKA, PRAWO KANONICZNE, PSYCHOLOGIA, NUKI TEOLOGICZNE
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dziedzina nauk teologicznych