VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej

Data konferencji: 2020-11-18
Data nadsyłania abstraktów: 15 października, 2020
Miejsce konferencji: Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów, ul. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów
Organizator: Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego Koło Naukowe Polonistów
Opłata konferencji: 50 PLN
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Wśród wybranych propozycji mogą znaleźć się następujące ujęcia:

– językowy obraz człowieka oraz fauny i flory w języku współczesnym (w różnych typach tekstów);

– człowiek wobec natury (człowiek i natura, człowiek kontra natura, człowiek w świecie flory i fauny – językowe wykładniki wskazanych relacji);

– argumentacja, perswazja i wartościowanie w dyskursie ekologicznym;

– relacja człowiek-przyroda w literaturze i kulturze (antropocentryzm i spojrzenia alternatywne, perspektywa posthumanistyczna);

– teoretycznoliterackie pytania o przyrodę – ekokrytyka i jej nurty – m. in. animal studies, nature writing, krytyka środowiskowa, ekopoezja, ekofeminizm, ekologia polityczna;

– (re)prezentacje środowiska naturalnego w nowych formach twórczych (m. in. climate fiction, eco thriller, eko-fikcja, narracje bio- i ekocentryczne, weird fiction);

– natura w dyskursie publicznym, kulturowym, publicystycznym;

– człowiek w świecie natury, natura w ludzkim świecie – przedstawienia pozaludzkich bytów, obcość/inność przyrody, ludzie a inne formy życia na Ziemi, (nie)obecność pozaludzkich zwierząt i pozaludzkiej natury w tekstach literatury i kultury, podmiot ludzki a podmiot zwierzęcy, (nie)możliwość kontaktu z innymi gatunkami, (nie)ludzkie doświadczenie cierpienia;

– (nie)ludzkim okiem – przedstawienia pozaludzkiej rzeczywistości przyrodniczej, języki i emocje zwierząt i roślin w literaturze i kulturze; teksty kultury wobec podmiotowości zwierząt, próby przekraczania perspektywy antropocentrycznej (podmiot animalny, „zazwierzęcenie interpretacji”).
Dyscyplina naukowa: JĘZYKOZNAWSTWO, LITERATUROZNAWSTWO, NAUKI O KULTURZE I RELIGII, NAUKI O SZTUCE
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina sztuki