Współczesne problemy prawa i ekonomii

Data konferencji: 2021-11-27
Data nadsyłania abstraktów: 13 listopada, 2021
Miejsce konferencji: MS Teams
Organizator: Center For American Studies
Opłata konferencji: 99
Publikacja pokonferencyjna: Jest taka możliwość

Szanowni Państwo!
Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. “Współczesne problemy prawa i ekonomii”.

KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 27 listopada 2021 między 9.00 a 17.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 28 listopada 2021).

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Jednym z najważniejszych założeń konferencji jest omówienie aktualnych zagadnień z zakresu prawa, ekonomii, socjologii, filozofii, politologii, stosunków międzynarodowych i biznesu.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• ekonomiczne i społeczno-gospodarcze konsekwencje pandemii COVID-19
• kwestie prawne związane z ograniczeniami wywołanymi pandemią COVID-19
• globalizacja – jej konsekwencje i aktualne trendy
• cyfrowy certyfikat COVID
• recesja i spowolnienie gospodarcze
• Kraje BRICS, wyzwania, które stoją przed wschodzącymi gospodarkami rynkowymi
• ekonomiczne i społeczne konsekwencje BREXIT: jak zmieni się pozycja Wielkiej Brytanii?
• jak prawo może stać się (ekonomicznie) skuteczne?
• polityka pieniężna w XXI wieku
• regulacja sektora bankowego
• globalne ubóstwo i nierówności
• ubóstwo, w niektórych państwach
• wyczerpywanie się zasobów naturalnych i poszukiwanie nowych źródeł energii
• problemy prawne i ekonomiczne rynków pracy w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych i na świecie
• społeczne, polityczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych, Europie i reszcie świata
• problemy metodologiczne w prawoznawstwie i ekonomii
• i wiele innych!Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

JĘZYKI KONFERENCJI
Wystąpienia mogą być wygłaszane w następujących językach:
• Rosyjski
• Ukraiński
• Polski
Stosownie do wyżej wymienionych języków, ułożone zostaną panele (sesje) w ramach konferencji.

KOMITET NAUKOWY
• Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE
UCZESTNICTWO CZYNNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) z zachowaniem wymogów formalnych oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/JfnXuta2LP4hvcS4A
• Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu – Regulamin dostępny jest pod niniejszym linkiem:
https://tinyurl.com/y4ecxjk3
• Powyższych czynności należy dokonać do godz. 23.59 dnia 13 listopada 2021 r. (termin ten nie zostanie przedłużony);
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 16 listopada 2021 r.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 14 listopada 2021 r.

UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/AEUYQucQxPfLn8158
• Czynności tej należy dokonać do godz. 23.59 dnia 20 listopada 2021 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 23 listopada 2021 r.

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI)
• 99 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową

UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „<imię i=”” nazwisko=””> – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja pt. “Konstytucje i prawo konstytucyjne na świecie”
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystąpienia dwójki autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.</imię>

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT;
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi;
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji;
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów);
• Czas wystąpienia wynosi 15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień);
• Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane pocztą mailową w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji;
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt poprzez wiadomość prywatną skierowaną na Facebooku do Center For American Studies. Do zobaczenia na konferencji!

Dyscyplina naukowa: Prawo i ekonomia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych