Kongres Samorządów Szkół Doktorskich (KSSD)

Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku, Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Doktorancko-Studencka Organizacja Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza wszystkich przedstawicieli samorządów Szkół Doktorskich oraz osoby zainteresowane do wzięcia udziału w Kongresie Samorządów Szkół Doktorskich (KSSD), który odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2022 r. w formie online.

W Kongresie mogą wziąć udział doktoranci Samorządów Szkół Doktorskich albo doktoranci reprezentujący Szkoły Doktorskie w innej formie np. starosta, członek Rady reprezentujący Szkołę Doktorską w ramach jednego samorządu doktorantów współtworzonego z doktorantami studiów doktoranckich III stopnia itp.

Doskonale jest wiadomo, że modele funkcjonowania Samorządów w Szkołach Doktorskich nie są konstruowane jednakowo, a swoista dowolność i autonomia uniwersytecka spowodowała, że w Polsce samorządy reprezentujące głównie lub m.in. szkoły doktorskie zostały uregulowane w różnoraki sposób.

Samorządy szkół doktorskich funkcjonują w chwili obecnej w ramach tzw. fazy przepisów przejściowych. Zgodnie bowiem z art. 296 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) wskazuje się, że od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. samorządy doktorantów tworzą doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich III stopnia.

W związku z powyższym postanowiliśmy zaprosić Państwa, aby nie tyle wygłosić referaty, co wspólnie podzielić się dotychczasowymi doświadczeniami, przedyskutować bieżące problemy, a także spróbować znaleźć ich rozwiązania w formie postulatów.

Podczas Kongresu zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia: 

– modele Samorządów Szkół Doktorskich uniwersytetów, w tym artystycznych oraz samorządy szkół doktorskich PAN;

– jeden samorząd wiele obowiązków: o konieczności współpracy z podmiotem prowadzącym szkołę doktorską oraz dyrektorami właściwych jednostek naukowych/badawczych;

– problemy doktorantów z niepełnosprawnością oraz ich prawa; 

– samorządy szkół doktorskich: obrońcy czy mediatorzy w konflikcie między doktorantami a podmiotami prowadzącymi szkoły doktorskie;

– finansowanie działalności samorządów szkół doktorskich; 

– problemy samorządów reprezentujących więcej niż jedną szkołę doktorską; 

– umiędzynarodowienie doktorantów i problemy z tym związane; 

– współpraca samorządów szkół doktorskich z doktorantami studiów doktoranckich III stopnia;

– rola samorządu doktorantów w zapewnieniu warunków socjalno-bytowych; 

– samorządy a IPB i ocena śródokresowa; 

– współpraca samorządu z władzami uczelni;

– współpraca samorządu z Rzecznikiem Praw Doktoranta; 

– konkluzje i rozwiązania na przyszłość. 

Jest to pierwszy „zjazd” Kongresu, niemniej przewidujemy następne w niedalekiej przyszłości. Założeniem Kongresu jest to, że stanie się on platformą współpracy między samorządami doktorantów szkół doktorskich.

Zgłoszenia reprezentantów Samorządów prosimy dokonywać na adres e-mail: kongressamorzadowsd@gmail.com

W treści maila prosimy podać: imiona i nazwiska reprezentantów, reprezentowany Samorząd oraz maile kontaktowe do reprezentantów.