Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

PROGRAM INNOGLOBO

Program INNOGLOBO umożliwia podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne.

W ramach konkursu uzyskać można finansowanie na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, które dotyczą różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Wnioskodawcy spełnić muszą dwa kryteria: w projekcie uczestniczyć musi co najmniej jeden partner zagraniczny, a sam projekt musi wpisywać się w zakres tematyczny aktualnej Listy Krajowych Inteligentych Specjalizacji.

Finansowanie może zostać przyznane pojedynczym przedmiotom (instytucje szkolnictwa wyższego i nauki, przedsiębiorstwa) lub grupom tych podmiotów zrzeszonym w konsorcjum z co najmniej 1 podmiotem zagranicznym. Czas trwania projektu: od 24 do 36 miesięcy.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do NCBR przy wykorzystaniu platformy ePUAP lub drogą mailową na adres: innoglobo_aplikacje@ncbr.gov.pl w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci skanu podpisanego własnoręcznie wniosku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej. 

INICJATYWA ICRAD

Trzeci konkurs pt. Helminth infections and changing climate: tackling the challenges for animal health, ogłoszono w ramach inicjatywy ICRAD (International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases).

Wnioski składane w konkursie muszą dotyczyć badań w zakresie:

  • lepszego zrozumienia mechanizmów oporności na środki przeciwrobacze, wpływu oporności na środki przeciwrobacze na zdrowie zwierząt gospodarskich oraz opracowanie narzędzi pomagających w diagnozowaniu, zapobieganiu i zwalczaniu tej choroby,
  • lepszego zrozumienia wpływu zmiany klimatu i chorób przenoszonych przez wektory na zdrowie zwierząt, w tym opracowanie narzędzi do zapobiegania, przygotowywania i reagowania na sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem zwierząt wywołane zmianą klimatu.
  • badań wspierających rozwój nowych i ulepszonych szczepionek oraz narzędzi i platform diagnostycznych, podobnie jak badania mające na celu ocenę użyteczności i skuteczności istniejących platform technologicznych.

Konsorcja starające się o finansowanie muszą mieć charakter międzynarodowy i muszą być złożone z co najmniej 3, ale nie więcej jak 8 partnerów z co najmniej 3 różnych krajów (Belgia, Estonia, Francja, Irlandia, Litwa, Polska, Turcja, Wielka Brytania). Ograniczenie: z jednego kraju w konsorcjum mogą być maksymalnie 2 instytucje. 

Okres trwania projektu to 36 miesięcy.

Finansowanie przeznaczone jest na badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie poprzez system elektroniczny ICRAD w sieci ERA-Net. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej.