Nagrody naukowe wydziałów Polskiej Akademii Nauk

Poszczególne wydziały Polskiej Akademii Nauk, jak co roku, przyznają nagrody naukowe. Znamy już nazwiska pierwszych laureatów. 

Nagrodę im. Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie chemii otrzymał prof. dr hab. Marcin Stępień z Uniwersytetu Wrocławskiego za cykl prac dotyczących nowych strategii syntezy złożonych struktur aromatycznych. Nagroda im. Stanisława Staszica w dziedzinie nauk o Ziemi trafiła do dwuosobowego zespołu: prof. dr hab. Bogusław Bagiński z Uniwersytetu Warszawskiego  oraz Raymond Macdonald za cykl prac dotyczących badania przemian minerałów szeregu czewkinit-perrieryt (CGM), wywołanych przez oddziaływanie nań fluidów hydrotermalnych o zróżnicowanym składzie chemicznym.

Medalami im. Michała Oczapowskiego zostali odznaczeni: prof. dr hab. Anna Bach z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja – za wybitny wkład w rozwój nauki o roślinach ozdobnych w kulturach in vitro; prof. dr hab. Barbara Bilińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, czł. koresp. PAN – za wybitny wkład w rozwój endokrynologii i biologii rozrodu; prof. dr hab. Paweł Sysa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – za wybitny wkład w rozwój cytogenetyki zwierząt; prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego – za wybitny wkład w rozwój genetyki i hodowli roślin; Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – za wybitny wkład w rozwój bioinżynierii zwierząt i stosowanych nauk biologicznych.

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego otrzymał dr hab. Mirosław Ząbek, prof. z Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – za opracowanie i wdrożenie nowatorskich i nowoczesnych metod leczenia chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz za działalność organizacyjną i społeczną. Z kolei Nagrodę im. Jędrzeja Śniadeckiego przyznano zespołowi w składzie: prof. dr hab. Tomasz Guzik, dr hab. Mateusz Siedliński, dr Ryszard Nosalski z Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie – za cykl 5 publikacji pt. „Opisanie nowych  mechanizmów stanu zapalnego w nadciśnieniu tętniczym i określenie ich znaczenia dla ludzi za pomocą narzędzi genetycznych i badania klinicznego”.

Nagrody naukowe Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN:

 • Nagroda dla zespołu naukowego z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w składzie: prof. dr hab. Jacek Jaworski, mgr Magdalena Kędra,  dr Bartosz Tarkowski, dr Małgorzata Urbańska, dr Justyna Zmorzyńska – za cykl prac nt. „Nowe mechanizmy molekularne mTORopatii i epilepsji”;
 • Nagroda dla zespołu naukowego z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach w składzie: prof. dr hab. Anna Stochmal, dr hab. Beata Olas, prof. UŁ, dr Jerzy Żuchowski – za cykl prac nt. „Metabolity wtórne owoców, liści oraz gałązek rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides L.)  jako naturalne substancje bioaktywne”;
 • Wyróżnienie dla zespołu naukowego z Instytutu Biologii Ssaków PAN w składzie: dr hab. Rafał Kowalczyk, prof. IBS PAN, mgr Emilia Hofman-Kamińska – za cykl prac nt. „Adaptacja dużych ssaków roślinożernych do zmian środowiskowych w holocenie”;
 • Wyróżnienie dla zespołu naukowego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w składzie: prof. dr hab. Marek Świtoński, czł. koresp. PAN, prof. dr hab. Izabela Szczerbal, dr hab. Joanna Nowacka-Woszuk, dr hab. Monika Stachowiak (Dragan), mgr inż. Paulina Krzemińska, dr hab. Stanisław Dzimira, prof. dr hab. Wojciech Niżański – za cykl prac nt. „Zróżnicowanie gatunkowe podłoża genetycznego zaburzeń rozwoju płci zwierząt domowych i nowe podejście do ich diagnostyki”.

Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN uhonorował:

 • Nagrodą naukową im. Włodzimierza Kołosa w dziedzinie chemii dr. Bartosza Zambronia z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie – za cykl prac dotyczących opracowania oryginalnych metod syntezy organicznej z zakresu odległej indukcji asymetrycznej w reakcjach chelatowanych organoindów generowanych z  β-laktamów z aldehydami;
 • Nagrodą naukową im. Stefana Pieńkowskiego w dziedzinie fizyki dr Dorotę Skowron z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego za wyniki prowadzonych badań dotyczących unikalnej trójwymiarowej mapy Drogi Mlecznej zbudowanej w oparciu o gwiazdy zmienne pulsujące – cefeidy;
 • Nagrodą naukową im. Wacława Sierpińskiego w dziedzinie matematyki dr. hab. Jarosława Mederskiego z Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie – za prace z zakresu jakościowych i ilościowych własności rozwiązań pewnych równań Maxwella i Schroedingera;
 • Nagrodą naukową im. Ignacego Domeyki w dziedzinie nauk o Ziemi dr Annę Potysz z Uniwersytetu Wrocławskiego – za określenie wpływu czynników chemicznych i biotycznych na biowietrzenie pomiedziowych odpadów hutniczych: mobilność pierwiastków metalicznych rozpuszczanie faz mineralnych będących ich nośnikami.

Nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN:

 • dr hab. inż. Maciej Antczak z Politechniki Poznańskiej – za cykl 11 prac przedstawiający efektywne algorytmy i metody dla wyzwań bioinformatyki strukturalnej;
 • dr inż. Hubert Antolak z Politechniki Łódzkiej – za pracę doktorską „Bakterie Asaia sp. jako nowe zanieczyszczenie napojów funkcjonalnych” oraz 8 artykułów tematycznie powiązanych;
 • dr hab. inż. Anna Kłos z Wojskowej Akademii Technicznej – za cykl 19 artykułów naukowych dotyczących matematycznego modelowania geodezyjnych szeregów czasowych;
 • dr inż. Sandra Lepak-Kuc z Politechniki Warszawskiej – za rozprawę doktorską pt. „Technologia wytwarzania przewodów elektrycznych z domieszkowanych włókien z nanorurek węglowych”;
 • dr inż. Maciej Radzieński z Instytutu Maszyn Przepływowych – za cykl 29 prac pt. „Przetwarzanie i analiza sygnałów fal stojących i propagujących się w elementach konstrukcji celem identyfikacji uszkodzeń”
 • dr hab. inż. Krzysztof Jakub Sośnica z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – za cykl 16 prac dotyczących przetwarzania laserowych i mikrofalowych obserwacji do satelitów nawigacyjnych i geodezyjnych.

Nagrody naukowe Wydziału V Nauk Medycznych PAN:

 • dr Marcin Malinowski z Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – za cykl 5 publikacji pt. „Funkcja i biomechanika pierścienia zastawki trójdzielnej i prawej komory serca w zwierzęcym modelu niedomykalności zastawki oraz izolowanych sercach ludzkich”;
 • zespół w składzie: prof. Barbara Łukomska, dr hab. Mirosław Janowski, dr Anna Andrzejewska, dr Sylwia Dąbrowska z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego w Warszawie – za cykl 5 prac pt. „Zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych oraz pochodzących z nich mikropęcherzyków w endowaskularnym leczeniu udaru mózgu”;
 • zespół w składzie: dr hab. Agata Przekora-Kuśmierz, mgr Paulina Kazimierczak z Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – za cykl publikacji pt.  „Kompleksowa analiza przedkliniczna in vitro potencjału biomedycznego nowo opracowanego rusztowania kostnego na bazie nanohydroksyapatytu i kriożelowej matrycy polisacharydowej”.

Nagroda im. Jana Steffena trafi do rąk dr Anny Malczewskiej z Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za pracę pt. „Rola mikroRNA w nowotworach neuroendokrynnych jelita cienkiego”.

Z kolei Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla, honorowe wyróżnienie dla studentów pracujących naukowo, otrzymali:

 • Shan Ali, student V roku Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – za cykl 17 publikacji z zakresu neurochirurgii;
 • Adrian Bartoszek, student V roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – za cykl 4 publikacji dotyczących gastroenterologii;
 • Karolina Brzegowy, studentka IV roku Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie – za publikację pt. „The Internal  Cerebral Vein: New Classification of Branching Patterns Based on CTA”, American Journal of Neuroradiology;
 • Ewa Czestkowska, Agnieszka L. Różanowska, studentki  IV roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie – za publikację pt. „Depressed systemic arterial compliance and impaired left ventricular midwall performance in aortic stenosis with concomitant type 2 diabetes: a retrospective cross-sectional study”;
 • Maciej Dyrbuś, student VI roku Wydziału Nauk Medycznych  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – za cykl 3 publikacji pt. „Niestandardowa diagnostyka w szczególnych populacjach chorych z ciężkimi schorzeniami serca”;
 • Dominik Kobylarek, student VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – za publikację pt. „Advances in the Potential Biomarkers of  Epilepsy”;
 • Krzysztof Kotowski, student V roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – za cykl 2 prac pt. „Alternatywne możliwości leczenia BRAFV600E – dodatniego czerniaka złośliwego”;
 • Filip Machaj, Jakub Rosik, studenci V roku Wydziału Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – za pracę pt. „Betulin and its derivatives as novel compounds with different pharmacological effects”;
 • Anna Michałowska, studentka VI roku Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – za publikację pt.: „Prevalence and anatomic characteristics of single coronary artery diagnosed by computed tomography angiography”;
 • Grzegorz Zieliński, student II roku, II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – za cykl 3 publikacji pt. „Aktywność mięśni narządu żucia”.

Wydział I Nauk Humanistycznych nie podał jeszcze nazwisk nagrodzonych. Prezentacja laureatów odbędzie się w tym roku 10 grudnia w formie wideokonferencji.

Artykuł pochodzi ze strony Forum Akademickiego.