Najbardziej prodoktoranckie uczelnie i instytut PAN

Politechnika Śląska oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk zostały tegorocznymi laureatami konkursów: PRODOK i PROPAN. Najlepszym samorządem wybrano Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uroczystość ogłoszenia wyników odbyła się podczas „Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich”, którą tym razem zorganizowano w formule online. Celem obu konkursów jest wyłonienie podmiotów prowadzących szkołę doktorską i/lub studia (doktoranckie) w Polsce, które stwarzają najlepsze warunki do kształcenia doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania działalności naukowej młodych naukowców. Ocenie podlegają m.in. rekrutacja na studia doktoranckie, ich organizacja, lektoraty, stypendia doktoranckie, badania naukowe doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych i instytutowych gremiach, pomoc prawna i psychologiczna dla doktorantów, a także potencjał naukowy, efektywność naukowa i umiędzynarodowienie.

Podium 13. edycji konkursu PRODOK przedstawia się następująco:

  1. Politechnika Śląska
  2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  3. Politechnika Wrocławska

Najbardziej prodoktoranckim Instytutem Polskiej Akademii Nauk wybrano Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk.

Z kolei za najlepszy Samorząd Doktorantów w konkursie PRODOK 2020 uznano Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konkurs zorganizowała Krajowa Reprezentacja Doktorantów przy wsparciu: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz rektora Politechniki Warszawskiej.

Artykuł pochodzi ze strony Forum Akademickiego.