KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA W PROJEKCIE OPUS 18

Rodzaj ogłoszenia: Informacja o stypendium
Czas trwania ogłoszenia: 2021-10-25

KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA W PROJEKCIE OPUS 18

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nazwa stanowiska: Doktorant-Stypendysta

Wymagania:

 • Dyplom magisterski w zakresie biofizyki, biotechnologii, biologii, chemii, fizyki, fizyki medycznej lub nauk pokrewnych.
 • Znajomość podstaw metod biologii molekularnej typu PCR, Real-Time PCR, ELISA, cytometria przepływowa lub Western Blot.
 • Mile widziane doświadczenie w zakresie hodowli komórkowych.
 • Podstawowa wiedza z zakresu biologii komórki oraz molekularnej.
 • Dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w piśmie i mowie.
 • Wiedza z zakresu chemii medycznej będzie dodatkowym atutem.
 • Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole.
 • Dorobek naukowo-badawczy, w szczególności prace opublikowane w czasopismach przyrodniczych oraz wystąpienia konferencyjne, będą dodatkowym atutem.

 

Opis zadań:

 • Określenie aktywności antynowotworowej nowo syntezowanych związków wobec panelu komórek glejaków i selektywności względem zdrowych komórek.
 • Ocena wpływu nowo zsyntezowanych pochodnych na inhibicję aktywności tyrozynowych, serynowo/treoninowych i lipidowych kinaz in vitro.
 • Weryfikacja mechanizmu działania potencjalnych inhibitorów ścieżki sygnałowej EGFR/mTOR – zatrzymanie cyklu komórkowego, rodzaj śmierci komórkowej, ekspresja genów i białek (Western Blot, PCR) związanych z różnymi szlakami sygnalizacyjnymi, testy enzymatyczne.

Opis projektu dostępny pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-16/streszczenia/469669-pl.pdf

 

Typ konkursu NCN: OPUS 18 NZ

Nazwa projektu: Nowe spojrzenie na wieloaspektową terapię celowaną w leczeniu glejaka wielopostaciowego

Okres finansowania: 36 miesięcy + 12 miesięcy (stypendium w Szkole Doktorskiej)

Termin składania ofert: do 25 października 2021 roku

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29 października 2021

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania stypendium: 36 miesięcy

Wysokość stypendium: 4 266,58 zł miesięcznie

Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 48 miesięcy. Po zakończeniu stypendium grantowego doktorant będzie otrzymywał stypendium w wysokości 57 proc. minimalnego wynagrodzenia profesora zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wymagane dokumenty:

 • Kopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia magistra,
 • List motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych,
 • CV wraz z listą dotychczasowych osiągnięć naukowych,
 • Opinia rekomendacyjna od dotychczasowego opiekuna naukowego/promotora pracy dyplomowej

Kandydaci powinni ponadto zarejestrować się w systemie IRK i wybrać kierunek „Szkoła Doktorska – rekrutacja na miejsce stypendialne finansowane z grantu” (https://irk.us.edu.pl/, dostęp od 15.07.2021).

Dokumenty należy złożyć do 25.10.2021 na adres e-mail: katarzyna.malarz@us.edu.pl.

W razie pytań, przed formalnym złożeniem wniosku, proszę się kontaktować z kierownikiem projektu na powyższy adres e-mail.

 

Dokumentacja złożona przez kandydatów zostanie oceniona przez komisję, której przewodniczył będzie kierownik projektu dr Katarzyna Malarz. Rekrutacja zostanie przeprowadzone zgodnie z odpowiednim regulaminem NCN. Rekrutacja może odbyć się w języku polskim lub języku angielskim. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 28.10.2021 w siedzibie Szkoły Doktorskiej UŚ (lub on-line). Decyzja komisji będzie przedstawiona kandydatom za pomocą poczty elektronicznej. Ogłoszenie wyników rekrutacji zostanie przesłane 29.10.2021.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12, 40-007  Katowice jako pracodawca. Z administratorem można kontaktować się: – listownie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-006 Katowice (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja); telefonicznie: 32 359 16 10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: iod@us.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.