Lublin – stypendia dla studentów i doktorantów 2020

Rodzaj ogłoszenia: Informacja o stypendium
Czas trwania ogłoszenia: 2020-10-30

Od 1 października można składać wnioski o przyznanie stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego.

O stypendia mogą ubiegać się studenci ze średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,5 oraz doktoranci publikujący teksty naukowe w ciągu ostatnich 2 lat akademickich, za które łącznie przysługiwało nie mniej niż 150 punktów (określonych zgodnie z wykazami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Wnioski przyjmowane są do 30 października w Wydziale Oświaty i Wychowania przy ul. Narutowicza 37/39, w godz. 7.30-15.30 oraz do 31 października za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wysokość miesięcznego stypendium dla studentów określa się na poziomie równym 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego corocznie przez Radę Ministrów. Średnia kwota miesięcznego stypendium w 2020 roku to 1 040 zł, a od 2021 roku – 1 120 zł. Całość stypendium dla studenta wyniesie 9 840 zł. Maksymalna liczba przyznanych stypendiów nie może przekroczyć 120. Student ubiegający się o stypendium powinien w terminie określonym przez uczelnie zaliczyć co najmniej drugi rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo być studentem studiów II stopnia.

Z kolei wysokość miesięcznego stypendium dla doktorantów ustala się na poziomie równym 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Średnia kwota miesięcznego stypendium w 2020 r. wyniesie 1 300 zł, a w 2021 r. – 1 400 zł. Całość stypendium dla doktoranta wyniesie 12 300 zł. Maksymalna liczba przyznanych stypendiów nie może przekroczyć 30. Doktorant ubiegający się o stypendium powinien w terminie określonym przez uczelnie zaliczyć co najmniej drugi rok studiów III stopnia lub szkoły doktorskiej.

Przyznane stypendia są wypłacane w trzech transzach:

  • do końca stycznia za okres od października do grudnia
  • do końca kwietnia za okres od stycznia do marca
  • do końca lipca za okres od kwietnia do czerwca

Student lub doktorant uczący się równocześnie na kilku kierunkach lub w kilku uczelniach może ubiegać się tylko o jedno stypendium. Dopuszczalne jest ubieganie się o stypendium dwa razy w ciągu toku studiów, jednak każdorazowo wniosek musi zostać poprzedzony 2-letnią działalnością naukową, wpisującą się w regulamin przyznawania stypendium. Program jest skierowany do osób mieszkających na terenie Miasta Lublin.

Szczegółowe informacje na temat Miejskiego Programu Stypendialnego znajdują się tutaj.

Informacje pochodzą ze strony: lublin.eu