Oferta pracy na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska

Rodzaj ogłoszenia: Oferta pracy
Czas trwania ogłoszenia: 2020-11-24

Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student/Doktorant
Wymagania:

• tytuł zawodowy licencjata lub magistra matematyki z jednoczesną otwartością na tematy o charakterze aplikacyjnym lub, alternatywnie, tytuł zawodowy licencjata lub magistra pokrewnych dziedzin (fizyka, biologia obliczeniowa, informatyka) z silnym zapleczem matematycznym;
• wymagane umiejętności programistyczne i informatyczne;
• chęć prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych oraz udziału w konferencjach, seminariach naukowych i warsztatach;
• bardzo dobra znajomość j. angielskiego

Opis zadań:

• prowadzenie badań naukowych w obszarze układów dynamicznych i neurobiologii matematycznej w zakresie zgodnym z tematyką projektu Wyzwania dynamiki niskowymiarowej w hybrydowych modelach neuronów (opis popularnonaukowy projektu: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-16/streszczenia/462520-pl.pdf)
• uczestnictwo w dyskusjach i spotkaniach zespołu badawczego oraz konsultacjach z ekspertami zewnętrznymi i współpracownikami
• przeprowadzenie części zadań obliczeniowych i programistycznych w zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu
• współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu (udział w konferencjach i zaangażowanie w przygotowywanie publikacji)

Typ konkursu NCN: SONATA – ST
Termin składania ofert: 24 listopada 2020, 12:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w miesięcznej wysokości 1400 zł przyznane na okres 24 miesięcy. W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych lub szkoleniowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
• CV naukowe uwzględniające przebieg edukacji, dorobek naukowy (w tym publikacje), osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań, stypendia, nagrody
oraz doświadczenie badawcze zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty
i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (Proszę dodać zgodę na przetwarzanie danych osobowych: ,,Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych” /”In accordance with the personal data protection act, I hereby agree to process and to store my personal data for recruitment purposes”. )
• odpis dyplomu potwierdzający ukończenie studiów I lub II stopnia
• karta przebiegu studiów lub suplement do dyplomu z ocenami
• list motywacyjny

Dokumenty (w j. polskim lub j. angielskim) prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: justyna.signerska@pg.edu.pl (temat: Stypendium SONATA 15).

Wybrani kandydaci mogą być poproszeni o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej osobiście lub on-line celem oceny kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1 grudnia 2020 r.