Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Narodowego Banku Polskiego

Rodzaj ogłoszenia: Informacja o stypendium
Czas trwania ogłoszenia: 2020-10-10

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Narodowego Banku Polskiego adresowany jest do osób, które były stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych (studenci objęci Programem Stypendiów Pomostowych podczas I roku studiów), a obecnie realizują studia III stopnia.

O stypendia naukowe w ramach tego programu, mogą się ubiegać doktoranci, którzy kształcą się w zakresie dyscypliny naukowej ekonomia i finanse i zostali przyjęci na stacjonarne studia doktoranckie w: polskich akademickich uczelniach publicznych lub w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej utworzonym na podstawie odrębnych przepisów albo na kształcenie w szkole doktorskiej oraz spełniają pozostałe warunki Programu.

Program jest realizowany w formie konkursu. Nagrodą są roczne stypendia naukowe w wysokości 18 000 zł.