Stypendium naukowe na Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ

Rodzaj ogłoszenia: Informacja o stypendium
Czas trwania ogłoszenia: 2020-12-07

Nazwa stanowiska: Stypendysta
Wymagania:

• status doktoranta w dziedzinie nauk prawnych (uczestnika szkoły doktorskiej, posiadającego tytuł magistra prawa) lub status studenta co najmniej czwartego roku kierunku prawo w uczelni na terytorium RP lub w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym działającym na terytorium RP utworzonym na podstawie odrębnych przepisów
• udokumentowane osiągnięcia naukowe (publikacje, wystąpienia konferencyjne),
• biegła znajomość języka angielskiego, ewentualnie również innych języków obcych

Opis zadań:

Stypendysta będzie pracował w ramach projektu badawczego OPUS 18 pt. “Naukowy model reform prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym według Dyrektyw UE”, kierowanego przez prof. dr hab. Ryszarda Markiewicza.
Do głównych zadań stypendysty będzie należało opracowanie dokumentów dotyczących Dyrektywy 2019/790 obejmujące:
• wstępną analizę materiałów badawczych,
• przegląd regulacji prawnych oraz literatury,
• analizę orzecznictwa,
• przygotowanie artykułów.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 7 grudnia 2020, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

• miejsce pracy: Kraków, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
• czas trwania umowy: Stypendium obejmuje czas 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy);
• data rozpoczęcia pobierania stypendium: styczeń 2021 r.
• wynagrodzenie: 1000 zł netto miesięcznie.

Dodatkowe informacje:

oferty należy przesyłać na adres: michal.wyrwinski@uj.edu.pl