Stypendium Naukowej Fundacji Polpharmy

Rodzaj ogłoszenia: Informacja o stypendium
Czas trwania ogłoszenia: 2020-12-31

Naukowa Fundacja Polpharmy zaprasza studentów studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do udziału w konkursie stypendialnym o stypendium naukowe. Wnioski można składać od 1 października do 31 grudnia 2020 roku.

DLA KOGO

Program jest adresowany do młodych naukowców, którzy w roku składania wniosku o stypendium naukowe Fundacji nie mają ukończonych 30 lat. Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów.

O Stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • posiadają obywatelstwo polskie,
 • posiadają wykształcenie wyższe,
 • nie przekroczyły 30 roku życia,
 • są uczestnikami studiów doktoranckich krajowej uczelni medycznej lub CMKP,
 • posiadają dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym.

Prawo zgłoszenia trzech kandydatów do stypendium mają uczelnie, wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nie będą rozpatrywane. Stypendyści wyłonieni zostaną w drodze konkursu organizowanego przez Fundację.

Nagrodą w konkursie jest 10 stypendiów, każde o wartości 10 tys. zł.

SKŁADANIE I OCENA WNIOSKU

Wnioskodawca składa wniosek najpóźniej do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym przyznawane jest Stypendium.

Wniosek, wypełniony na formularzu powinien być podpisany przez rektora Uczelni.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • curriculum vitae kandydata (CV),
 • poświadczone przez Uczelnię kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • opis wykonanych prac związanych z doktoratem oraz harmonogram pracy nad doktoratem,
 • zaświadczenie Uczelni o otwarciu przewodu doktorskiego,
 • listę wszystkich publikacji w czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym.

Rada Naukowa Fundacji opracowała kryteria oceny wniosków:

 • publikacje – do 50 pkt.,
 • osiągnięcia naukowe – do 30 pkt.,
 • praca doktorska – do 20 pkt.

KONTAKT

stypendium.fundacja@polpharma.com

Informacje pochodzą ze strony organizatora:

https://polpharma.pl/naukowa-fundacja-polpharmy/programy-stypendialne/