Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki – Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie.

Celem konferencji jest integracja środowisk związanych z naukami ekonomicznymi oraz nakreślenie wspólnych płaszczyzn do wymiany poglądów i doświadczeń. Z uwagi na jej główny cel, jakim jest rozwój i wsparcie badań, konferencja wpisuje się w strategię Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konferencja obejmuje obrady plenarne i dyskusje tematyczne z udziałem zaproszonych gości.

Ponadto, w ramach uczestnictwa, istnieje możliwość opublikowania artykułu w punktowanej monografii oraz punktowanych czasopismach znajdujących się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jego prezentacji podczas konferencji. Wydarzeniu będzie towarzyszyć seminarium naukowe wspierające karierę młodych adeptów nauki. 

Konferencja skierowana jest głównie do doktorantów i młodych pracowników nauki,a jej głównym celem jest wymiana poglądów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie własnych badań naukowych. Chcemy stworzyć młodym naukowcom możliwość do zaprezentowania swoich prac badawczych z zakresu dyscyplin naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów.

Konferencja ma stanowić forum wymiany idei, opinii, doświadczeń, naukowych badań i doniesień, które to umożliwi wytyczenie wspólnego obszaru dla prowadzenia szerokich, interdyscyplinarnych dyskusji pozwalających na łączenie różnych perspektyw. Charakter wydarzenia pozwoli na nawiązanie współpracy naukowej pomiędzy przedstawicielami różnych dziedzin wiedzy. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z najciekawszymi projektami realizowanymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz w innych ośrodkach naukowych.

Ze swojej strony ogromnie zachęcamy do udziału 28 maja 2021 w konferencji TRÓJSTYK.

Link do wydarzenia

Link do strony wydarzenia