Polityka Naukowa Państwa przyjęta przez Radę Ministrów

Wspieranie prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych, optymalne wykorzystanie wiedzy naukowej oraz zapewnienie autonomii uczelni to najważniejsze założenia Polityki Naukowej Państwa. Dokument, przedłożony przez Ministra Edukacji i Nauki, został przyjęty przez Radę Ministrów.

Polityka Naukowa Państwa

Polityka Naukowa Państwa (PNP) to strategiczny dokument, który wskazuje priorytety funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Określa także najważniejsze wyzwania rozwojowe dla polskiej gospodarki i społeczeństwa, na które odpowiedzią powinny być badania naukowe prowadzone na najwyższym poziomie oraz kształcenie wysokiej klasy specjalistów na studiach wyższych i w szkołach doktorskich. Realizacja PNP podlega ewaluacji nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Najważniejsze założenia

Polityka Naukowa Państwa wspiera prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych i optymalne wykorzystanie wiedzy naukowej oraz zapewnia autonomię uczelni. Dokument odpowiada na potrzeby społeczeństwa, gospodarki i obywateli, przyczyniając się do poprawy jakości życia i budowania przewagi konkurencyjnej Polski na arenie międzynarodowej.

Celem PNP jest stworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych i ułatwienie dostępu do wysokiej jakości kształcenia przyszłych pokoleń. Priorytety określone w  dokumencie będą miały również przełożenie na synergię i rozwój współpracy międzynarodowej w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Polityka Naukowa Państwa stanowi podstawę do realizacji programów strategicznych i rozwojowych państwa. Będzie promować rolę nauki i szkolnictwa wyższego, co przyczyni się do podniesienia ich prestiżu i zwiększenia zaufania społecznego do wyników badań naukowych.

Optymalnemu wykorzystaniu potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego służą:

  • stałe podnoszenie jakości kształcenia i prowadzenia badań naukowych;
  • priorytetyzacja działań;
  • zwiększenie atrakcyjności kariery w systemie szkolnictwa wyższego i nauki;
  • transfer wiedzy i technologii pomiędzy nauką a przemysłem oraz dążenie do niezależności technologicznej przez tworzenie polskiego „know-how”;
  • wspieranie mobilności środowiska akademickiego;
  • kreowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku polskiej nauki w świecie i wzmocnienie jej międzynarodowego oddziaływania.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Informacje pochodzę ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki.