Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

STER NAWA, program polegający na umiędzynarodowieniu szkół doktorskich. Głównym celem Programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich.

Wnioskodawcy mogą zaplanować w ramach projektu działania takie jak:

  • wypłata stypendiów Agencji dla najlepszych doktorantów zagranicznych lub z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej w ramach międzynarodowego
  • programu doktorskiego, w szczególności zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree.
  • wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów z Polski i z zagranicy (w wymiarze od 1 do 10 miesięcy), realizujących kształcenie w szkole doktorskiej
  • rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu”, w tym również w formule zdalnej działania związane z rozwijaniem współpracy międzynarodowej szkół doktorskich, w tym również w formule zdalnej
  • działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów,
  • dodatkowe działania związane z merytorycznym zarządzaniem Projektem (niezwiązane z uprawnionymi działaniami wymienionymi w pkt 1-5).

Nie dopuszcza się realizacji projektu w formule partnerskiej. Projekt może trwać od 1 do 36 miesięcy, pomiędzy 1 stycznia 2024 r., a 31 grudnia 2026 r.

Więcej informacji znajdą Państwo w regulaminie Programu.

Granty Interwencyjne NAWA  to program dofinansowujący projekty naukowców, których badania przyczyniają się do rozwiązania bieżących, kluczowych dla społeczeństwa, problemów naukowych.

Wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o istotnych konsekwencjach globalnych lub regionalnych stanowią główny cel programu.

Czas na realizację projektu trwać może od 3 do 12 miesięcy i powinien rozpocząć się bez zbędnej zwłoki, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Wnioskodawcę pozytywnej decyzji dotyczącej finansowania.

Więcej informacji znajdą Państwo w regulaminie Programu.