Doktorat z wolnej stopy

Jeśli pracujesz, Twój pracodawca nie wyraża zgody lub nie masz szans na doktorat wdrożeniowy lub po prostu nie masz czasu na studia w szkole doktorskiej, a chciałbyś się rozwijać naukowo to istnieje możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym zwanego również doktoratem z wolnej stopy. W przypadku chęci zrobienia doktoratu z wolnej stopy należy przed wszczęciem postępowania złożyć wniosek o wyznaczenia promotora (lub promotorów). Doktorat eksternistyczny wiąże się jednak z kosztami, jakie musi ponieść osoba ubiegająca się o tytuł doktora. Wysokość opłaty nie może przekraczać kosztów postępowania, uwzględniających w szczególności koszty wynagrodzeń promotora lub promotora pomocniczego i recenzentów. Koszty te są obliczane na podstawie minimalnego wynagrodzenia profesora (6410,00 zł) i zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego promotor otrzyma 83% wynagrodzenia profesora, promotor pomocniczy 50%, natomiast trzech recenzentów 27%. Należy zwrócić jednak uwagę na fakt, że osoba realizująca doktorat z tzw. wolnej stopy musi ponieść szereg kosztów pośrednich, administracyjnych itp. Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty w całości lub w części w uzasadnionych przypadkach. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o tytuł doktora jest pracownikiem naukowym lub nauczycielem akademickim koszty takiego postępowania ponosi zatrudniający go podmiot. Wymagania stawiane osobom ubiegającym się o nadanie tytułu doktora są jednakowe bez względu na formę realizacji pracy doktorskiej (szkoła doktorska czy doktorat z wolnej stopy).

Warto jednak pamiętać, że osoba realizująca doktorat w trybie eksternistycznym nie posiada statusu doktoranta, a co za tym idzie tracimy wszystkie przywileje takie jak chociażby zniżki w PKP lub PKS.