Szkoły doktorskie

 1. Rekrutacja

  Zanim rozpoczniesz proces rekrutacji do szkoły doktorskiej zapoznaj się z zasadami rekrutacji, który są ustalane indywidualnie dla każdej ze szkół na zasadach określonych przez senat albo radę naukową. Znajdziesz tam wszelkie niezbędne informacje na temat wymagań, terminów, dokumentów jakie należy dostarczyć. Warto zapoznać się także z programem kształcenia. Dokumenty te udostępniane są nie później niż 5 miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji, która prowadzona jest w drodze konkursu.

  W wielu uczelniach w ramach rekrutacji do szkoły doktorskiej odbywa się rozmowa rekrutacyjna. Informacje o ewentualnym egzaminie oraz jego przebiegu również są ustalane wewnątrz danej uczelni, więc warto zapoznać się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji. Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów. Aby rekrutować do szkoły doktorskiej należy posiadać stopień magistra, magistra inżyniera lub równorzędny. Nowe przepisy nie przewidują kontynuacji programu “Diamentowy Grant” w dotychczas znanej formie, ale dopuszczają na zasadach wyjątku przyjęcie do szkoły doktorskiej absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, o ile posiadają wysokie osiągnięcia naukowe.

 2. Liczba miejsc

  Liczba miejsc do każdej szkoły doktorskiej ustalana jest indywidualnie dla danego podmiotu uprawnionego do prowadzenia szkoły doktorskiej wśród których wyróżnia się:

  • Uczelnię akademicką,
  • Instytut PAN,
  • Instytut badawczy,
  • Instytut międzynarodowy,
  • Federację tychże podmiotów,
  • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

  Warunkiem koniecznym jest, aby podmioty wyżej wymienione posiadały kategorię naukową nie niższą niż B+ w co najmniej dwóch dyscyplinach, co pozwoli na ciągłe podnoszenie jakości.

 3. Stypendia

  Każdy doktorant w szkole doktorskiej otrzymuje przez cały okres kształcenia (4 lata) stypendium doktoranckie, którego wysokość wynosi co najmniej 37% wynagrodzenia minimalnego profesora (obecnie minimalne wynagrodzenie P profesora to 6410,00 zł brutto) do miesiąca oceny śródokresowej i co najmniej 57% po przeprowadzeniu tej oceny. Każdy podmiot może indywidualnie kształtować poziom tego stypendium z zachowaniem jego minimalnej wysokości. Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o zwiększenie stypendium o 30% kwoty otrzymywanej przez doktorantów do oceny śródokresowej (37% wynagrodzenia profesora x 1,30).

  Jeśli uda się Tobie szybciej uzyskać stopień doktora w szkole doktorskiej to otrzymasz stypendium do dnia planowanego ukończenia kształcenia, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Należy pamiętać, że od stypendium doktoranckiego odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne przewidziane w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Doktoranci pobierający stypendium w szkole doktorskiej objęci zostają obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym. Kwestia ubezpieczenia chorobowego pozostaje dobrowolna. Należy pamiętać, że stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej przysługuje każdemu doktorantowi. Co więcej doktoranci w szkołach doktorskich mogą starać się o szereg innych stypendiów oraz programów grantowych, z których również mogą pobierać wynagrodzenie.

  Jednym z takich stypendiów jest stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców, o które może ubiegać się doktorant posiadający znaczące osiągnięcia naukowe i nie uzyskał jeszcze stopnia doktora. Okres wypłacania stypendium nie może przekraczać 3 lat (z wyłączeniem przerw na czas urlopu macierzyńskiego i pochodnych). W roku 2020 kwota takiego stypendium wynosiła 5390,00 zł miesięcznie.

  Oprócz tego doktorant może starać się o dofinansowanie swoich badań w ramach programów realizowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) czy Narodowe Centrum Nauki (NCN). Jeśli interesują Ciebie aktualne konkursy grantowe zapraszamy do zakładki → GRANTY.

 4. Prawa i obowiązki

  Jednym z głównych przywilejów jakie otrzymują doktoranci ze szkoły doktorskiej jest całoroczne stypendium pobierane przez cały okres kształcenia w szkole doktorskiej – włącznie z miesiącami wakacyjnymi. Doktoranci mają również prawo do uczestniczenia w systemie ubezpieczeń społecznych, a stypendia są objęte obowiązkowymi składkami – emerytalną, rentową i wypadkową.

  Doktorantowi w szkole doktorskiej przysługują przerwy wypoczynkowe nawet do 8 tygodni rocznie, urlopy rodzicielskie oraz legitymacja studencka (ważna do 35. roku życia). Co więcej okres kształcenia w szkole doktorskiej zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

  Jednostka samorządu terytorialnego może przyznać doktorantom ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Ponadto doktoranci do ukończenia 35. roku życia są uprawnieni do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych.
  Oprócz tych korzyści doktorant w szkole doktorskiej może:

  • Ubiegać się o miejsce w domu studenckim dla siebie i swojej rodziny.
  • Ubiegać się o wyżywienie w stołówce studenckiej.
  • Starać się o kredyt studencki (do 35. roku życia).
  • Pracować jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy z możliwością zachowania stypendium na zasadach określonych w ustawie.
  • Otrzymywać stypendium od jednostek samorządu terytorialnego.
  • Pobierać stypendia naukowe od osób fizycznych lub prawnych.

  Obok praw są również obowiązki, wśród których najważniejszy to postępowanie zgodnie z regulaminem szkoły doktorskiej. Doktorant w szkole doktorskiej zobowiązany jest w ramach programu kształcenia do odbycia do 60 godzin praktyk zawodowych rocznie. Jest on również zobowiązany do realizowania programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego. Na doktorancie w szkole doktorskiej ciąży odpowiedzialność za złożenie rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym.