Rada Młodych Naukowców VII kadencji – nabór kandydatów

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców VII kadencji. Zgłoszenia przyjmowanesą drogą elektroniczną do 22 lutego. Wyboru członków dokona Minister Edukacji i Nauki. Głównym zadaniem Rady jest wspieranie dokonań młodych badaczy w Polsce.

Rada Młodych Naukowców – kto może zostać członkiem?

W skład Rady Młodych Naukowców może wejść osoba, która spełnia definicję młodego naukowca zawartą w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce. Kandydat powinien posiadać znaczące osiągnięcia naukowe, w szczególności wymagane jest wykazanie autorstwa lub współautorstwa co najmniej 5 publikacji naukowych.

Członek Rady musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią, korzystać z pełni praw publicznych i nie być wcześniej skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Osoba taka musi również przestrzegać zasad etyki naukowej.

Jak zgłosić się do Rady Młody Naukowców?  

Zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza aplikacyjnego należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres nabordoRMN@nauka.gov.plTermin mija 22 lutego 2021 r. Zgłoszenia przesłane lub uzupełniane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na temat Rady Młodych Naukowców znajduje się na stronie internetowej.

Informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki.